Kyl- och värmebehov i framtiden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250970
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250970.pdfFulltext2.47 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kyl- och värmebehov i framtiden
Authors: Berg, Johan
Hultman, Fredrik
Abstract: Kyl- och värmebehovet i kontor är svårbalanserat då ett antal faktorer påverkar både kylning och uppvärmning. Energiberäkningsprogrammet IDA ICE har använts för att simulera ett kyl- och värmebehov för en kontorsbyggnad. Generellt innebär ett lågt värmebehov ett högt kylbehov och vice versa. Internvärme från solinstrålning, teknisk utrustning och människor sänker värmebehovet under kalla dagar men höjer kylbehovet på varma dagar. För att minimera energianvändningen för ett kontor med stora internlaster är ett välisolerat klimatskal bra på vintern men mindre bra på sommaren. Faktorer som klimat, urbanisering och värmelagringsförmåga påverkar värmebalansen och det är faktorer som med stor sannolikhet kommer att förändras i framtiden. Genom en litteraturstudie där olika klimatscenarier analyserats har värden för det framtida klimatet i Göteborg där kontorsbyggnaden är placerad tagits fram. Klimatet blir varmare i framtiden och åtgärder för att minska kylbehovet som till exempel solskydd har undersökts. Effekten från urbanisering och lokala värmeöar har uppskattats genom att analysera nuvarande befolkning och befolkningstillväxt för Göteborg. Eftersom en kontorsbyggnad har ett långt livsspann skall faktorerna analyseras och simuleras med framtidens förhållanden. Resultaten kommer att jämföras med en referenssimulering som motsvarar dagens förhållanden och material. Detta för att se vad som kan göras idag för att anpassa dagens byggnader för framtiden. Förändringar av internvärmen visade sig ha en stor inverkan på hur byggnadens kyloch värmebehov förändras. Klimatscenarierna som användes visade sig ha en mindre inverkan på byggnadens totala kyl- och värmebehov.
Keywords: Building Futures;Energi;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Energy;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-32
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250970
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.