Bygglogistik på Arlanda flygplats - Leveranshantering då byggnationer utförs innanför säkerhetskontrollerna

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251512
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251512.pdfFulltext5.4 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Bygglogistik på Arlanda flygplats - Leveranshantering då byggnationer utförs innanför säkerhetskontrollerna
Authors: BAUER, LOVISA
DAHLÉN, EMMA
Abstract: Omfattande byggnationer är planerade på Arlanda flygplats. Dessa kommer delvis utföras innanför säkerhetskontrollerna, på airsideområdet. Vid produktionstopparna blir leveransantalet högt och då noggranna kontroller görs vid transporter av material till airside krävs effektiv materialhantering för att klara av topparna. Att undersöka hur bygglogistiken skulle kunna utföras är därav betydelsefullt. Examensarbetet har utförts i samarbete med Svensk Bygglogistik AB, vilka planerar för den framtida bygglogistiken på flygplatsen. Arbetet syftar till att undersöka hur transporter med samlastningsbart byggmaterial till airside kan utföras som mest effektivt. En ekonomisk jämförelse av alternativen ledsagning och samlastning har utförts. För att besvara syftet har intervjuer med anställda på Svensk Bygglogistik AB samt Swedavia gjorts. Informationen har sedan kompletterats med teori från litteraturstudier. Ett beräkningsverktyg har tagits fram för kostnadsmässig jämförelse av ledsagning och samlastning. Resultatet visar att det vid leveranser med låg fyllnadsgrad är mer lönsamt att använda sig av samlastning än ledsagning. Tvärtom gäller för leveranser med hög fyllnadsgrad. Det framgick även att röntga pallar utgör en flaskhals i processen. För att klara av att röntga fler pallar per dygn krävs att arbetstiden utökas. Detta är endast möjligt i samlastningfallet, vilket resulterar i att samlastning är den enda möjliga metoden när antalet pallar per dygn är högt. Andra aspekter som avgör val av transportmetod beror av hur de logistiska flödena löper på, miljön, tidsbesparingar, arbetseffektivitet och hur materialbeställare lägger sina ordrar, som i sin tur avgör leveransernas fyllnadsgrad. Rekommendationen som ges är att samlastning bör användas utöver ledsagning för att undvika förseningar. Intransport utanför ordinarie arbetstider kan med fördel användas då fler av dygnets timmar kan nyttjas. Vidare rekommenderas även att entreprenören sluter avtal med leverantörer om samlastning, vilket skulle resultera i färre leveranser och mindre trängsel.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-23
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251512
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.