Digitala hjälpmedel i byggproduktionen - En studie av programvaran Dalux Field

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251513
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251513.pdfFulltext1.2 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digitala hjälpmedel i byggproduktionen - En studie av programvaran Dalux Field
Authors: Persson, Knut Martin
Gårdelöv, Ludvig
Abstract: I dagens byggbransch är slöseri en stor del av kostnaderna i form av dubbelarbeten, onödiga transporter och väntan. Arbetsledningen i produktionen uppfattar sin arbetsvardag som stressig. I denna miljö är det av nytta att hitta effektiva arbetssätt och minska slöseriet, någonting som definieras och bemöts av begreppet Lean Construction. Förespråkare för en mer digitaliserad byggbransch menar att BIM (Building Informations Modelling) kan öka effektiviseringen. Även om BIM och Lean Construction har olika utgångspunkter så finns det gemensamma nämnare där de i samexistens kan öka nyttan mer än de kan enskilt. Rapportens syfte är att hitta användningsområden för BIM-verktyg som kan effektivisera byggproduktionen, för att därefter ta fram rekommendationer för att säkerställa en ändamålsenlig implementering. Användningen avser arbetsledningens arbetsuppgifter och de metoder de tillämpar för att utföra dessa. Litteraturstudier av rapporter och artiklar samt intervjuer med personer inom byggproduktion och BIM-verksamhet hos Veidekke ligger som grund för arbetet. En rapport om kopplingar mellan BIM och Lean Construction utgör en central del i hur effektivisering definieras. Genom att kartlägga produktionsledningens arbetsuppgifter med och utan BIM-verktyg analyseras och jämförs skillnader i metoderna. Från denna kartläggning undersöks vilka arbetsuppgifter BIM-verktyg är tillämpningsbara på för att uppnå effektivisering. Experiment utförs med verkliga uppgifter för arbetsledare och utifrån litteraturstudierna dras kopplingar till arbetsledarens utlåtande. Resultatet från experimentet och intervjuerna visar att BIM-verktyg bidrar till ökad effektivitet i form av minskat dubbelarbete, eliminering av onödiga rörelser och bättre dokumentationshantering. För att uppnå detta krävs dock en ändamålsenlig implementering av BIM-verktyg. Tid och support för upplärning är något som hamnar i fokus då arbetsledningens vardag redan är pressad. Med rätt förutsättningar är arbetsledningen positivt inställda till den nya tekniken. Med hänsyn till resultatet och den tidsbrist som kännetecknar byggproduktionen har några rekommendationer till Veidekke tagits fram, i syfte att underlätta en eventuell implementering. För att uppnå en störningsfri övergång till de nya arbetssätten som den nya tekniken bär med sig krävs det kompetenta resurser som ansvarar för upplärning och support. I linje med hur Veidekke Norge arbetar är det rekommenderat att ge tillgång till en ansvarig som startar upp nya projekt med erforderlig teknik och data för att underlätta arbetsledningen användning. Avslutningsvis är det också relevant att se över dokument som kan föras över till digitalt format för att standardisera och främja återkoppling mellan projekt.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-34
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251513
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.