Svenska Entreprenadföretags Förändrade Roll En studie om strukturella och affärsmässiga utvecklingar i byggindustrin

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251916
Download file(s):
File Description SizeFormat 
251916.pdfFulltext2.06 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Svenska Entreprenadföretags Förändrade Roll En studie om strukturella och affärsmässiga utvecklingar i byggindustrin
Authors: Akyol, William
Jacobson, Lars
Larsson, Joakim
Larsson, Marcus
Öberg, Sara
Abstract: Sedan efterkrigstiden har byggsektorn präglats av omfattande strukturella och affärsmässiga utvecklingar. Det är essentiellt för branschens aktörer att förstå dessa och dagens rådande utvecklingar eftersom förändringar på branschnivå implicerar förändringar relaterade till kommersiellt betydande faktorer som arbetskraft och konkurrensförmåga. Det är således studiens syfte att undersöka svenska entreprenadföretags förändrade roll genom att studera den strukturella och affärsmässiga utvecklingen i branschen med hänseende till: utvecklingen i entreprenadföretagens arbetssammansättning, aktuella affärsmässiga utvecklingar, den generella entreprenadens strukturella utveckling och hur detta påverkat konkurrenssituationen i branschen. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med de större företagen och aktuella beställare samt underentreprenörer inom branschen vilket kompletteras med bearbetad offentlig statistik. Vidare grundas den teoretiska ramen i ett resurs- och transaktionskostnadsperspektiv. Resultatet av studien visar att kraven på tjänstemän generellt har ökat i entreprenaden på områden som administration, miljö, hälsa och säkerhet men även inom kommersiella områden som presentationsteknik och kundförståelse. Antalet tjänstemän har således ökat i samtliga av de större företagen. Samtidigt är det tydligt att antalet underentreprenörer i entreprenaden har ökat medan antalet yrkesarbetare anställda av huvudentreprenören minskat. Förändringen kan delvis förklaras i den starka konjunkturen samtidigt som en ökad användning av prefabricerade element, maskiner och teknik vilket inskränker mer på yrkesarbetarnas arbetspaket. En betydande affärsmässig förändring har skett varvid beställarrollen renodlats och där igenom en ökad användning av total- och funktionsentreprenader. De större företagen koncentrerar sina resurser till dessa projekt och bortser från direktprojekten vilket har öppnat upp marknaden för de mindre företagens markanta tillväxt. Den generella entreprenaden har således en större andel tjänstemän, en minskad andel egna yrkesarbetare och ett större antal underentreprenörer som utför en större andel av entreprenaden. Samtidigt har det fogats ett mer samverkande förhållande mellan huvudentreprenören och beställaren där projektering ofta tillfaller entreprenören. Dessa förändringar indikerar ett högre konkurrensläge eftersom företagsstorleken blir mer homogen på marknaden samtidigt som antalet företag i byggbranschen växer snabbare i genomsnitt än övriga näringsgrenar. Vidare ökar även den internationella konkurrensen, arbetskraft och antalet företag, vilket i framtiden bedöms bli en avgörande faktor.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BMTX01-17-80
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251916
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.