Analys av informations- och patientflöden inom akutsjukvård

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252730
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys av informations- och patientflöden inom akutsjukvård
Authors: Berntsson, Kevin
Gröning, Erik
Abstract: Svensk sjukvård har under flera år haft problem med en åldrande befolkning såväl som en ökande efterfrågan på god vård. I jämförelse med de övriga nordiska länderna har svensk sjukvård dock en låg produktivitet, vilket orsakar långa ledtider. För att bemöta dessa problem är en ökad förståelse för patientflöden och förmåga att styra patientflöden av stor vikt. Denna studie genomfördes vid Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS), där det akuta patientflödet samt hur beslut rörande flödet tas studerades. Slutsatserna och rekommendationerna som presenteras i rapporten grundas på empiriska studier, såsom observationer och intervjuer samt litteraturstudier. Målet med studien var att belysa koordinatorns nuvarande situation, vars roll är att styra patienterna till rätt avdelning för deras åkommor. Studien visar att möjligheten att göra detta begränsas av ett bristande informationsflöde. Genom att skapa ett bättre medel för informationen att flöda mellan relevanta nyckelpersoner är förhoppningen att flertalet slöserier i organisationen ska kunna elimineras, vilket leder till andelen värdeskapande aktiviteter ökar.
Keywords: Maskinteknik;Mechanical Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/252730
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.