Medlemmars engagemang i bostadsrättsföreningar - Med perspektiv på dagens livsstil

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253240
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253240.pdfFulltext3.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Medlemmars engagemang i bostadsrättsföreningar - Med perspektiv på dagens livsstil
Authors: Izam, Madeleine Abu
Bjurhem, Ellen
Abstract: Följande arbete är ett examensarbete som är skrivet vid intuitionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Författarna, Madelene Abu Izam och Ellen Bjurhem, har i samarbete med byggkonsultbolaget Sustend AB diskuterat fram en problemformulering kring dagens låga engagemang i bostadsrättsföreningar. Syftet med arbetet blev då att undersöka den aktuella situationen kring engagemang i bostadsrättsföreningar. Vidare var syftet att formulera rekommendationer hur engagemang för medlemmar i en bostadsrättsförening kan höjas med perspektiv på dagens livsstil. En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som syftar till att i föreningens fastighet upplåta lägenheter som bostadsrätter till förfogande för medlem. Föreningen bygger på demokrati och ansvarstagande som skall vara representerad av av en styrelse med minst tre personer som företräds av medlemmarna. Styrelsens funktion är att driva strategi och beslut för att upprätthålla en fungerande föreningen och sköta underhållet kontinuerligt för föreningens fastighet. Problematik uppkommer i samspelet mellan styrelse och övriga medlemmar i föreningen vilket syns då motivationen för medlemmarna är låg. Genom att arbeta proaktivt undgår föreningen plötsliga och stora kostnader för akut underhåll som annars kan skapa konflikter mellan styrelse och föreningens medlemmar. Problematiken tycks bottna i ofullständig kommunikation. Studien har baserats på frågeställningen om hur hur engagemang kan höjas bland medlemmarna och hur styrelsearbete kan bli mer attraktivt samt vad det finns för utvecklingspotential när det gäller kommunikation mellan styrelse och övriga medlemmar i föreningen. Ändamålet blev då för författarna att ta fram förslag på hur styrelsen kan arbeta med motivation för att engagera medlemmar i en bostadsrättsförening och hur smartare beslut skall tas för fastigheten som föreningen äger. För att hitta vilka faktorer som går att utveckla hos bostadsrättsföreningar ligger perspektiv på dagens livsstil. Studien baseras på en kombination av sekundärdata av litteraturstudie och en referensstudie och primärdata via en enkät och semistrukturerade intervjuer. Studien belyser vikten av att upprätta samt upprätthålla en underhållsplan, även vid nybyggnation. Genom att låta samtliga medlemmar i föreningen ta del av uppgifterna skapas en betydelsefull förståelse. Likaså uppmuntras förståelse och acceptans om konsekvenser av styrelsearbetet förmedlas korrekt vilket motverkar motståndsreaktioner. Uteblivet engagemang från medlemmar i bostadsrättsföreningen beror huvudsakligen på tidsbrist och kort boendetid i föreningen, då styrelsearbete bortprioriteras. Bostadsbristen präglar nya sätt att bo, och innovativa bostäder med hållbarhet i fokus skapar förutsättningar för medlemmarna i bostadsrättsföreningar att motiveras till engagemang. Ur motivationsteorierna framgår det att engagemang främjas när individen får vara med och bygga upp processer i arbetet vilket ger en känsla av frihet och acceptans. För att uppnå motivation skall individen ha tro på att lyckas i arbetet.
Keywords: Byggnadsteknik;Materialvetenskap;Building engineering;Materials Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253240
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.