Energioptimering av Göteborgs Moské - En studie om möjligheter till förbättring av byggnadens energiprestanda

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253280
Download file(s):
File Description SizeFormat 
253280.pdfFulltext15.86 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Energioptimering av Göteborgs Moské - En studie om möjligheter till förbättring av byggnadens energiprestanda
Authors: Kvarnefors, Emma
Mahmudov, Samir
Abstract: Miljö och hållbar utveckling har länge varit ett av FN:s globala mål och så även i Sverige. Ett av huvudmålen är att bromsa temperaturökningen där växthusgaser med koldioxid i spetsen är ett stort problem. Fokus faller på energianvändning då det är förbränning av fossila medel som orsakar mest CO₂-utsläpp. Bostäder och lokaler står för en inte betydelselös del av energiåtgången. Kraven ökar, dock har Sverige fått kritik från EU angående otydligheter gällande beräkningar och bristen på rättsligt bindande krav. Detta är en bidragande orsak till att energiberäkningen som görs i projekteringsstadiet inte alltid stämmer överens med verkligheten. Verifieringskravet på energiförbrukning kom 2016. Göteborgs Moské är relativt nybyggd, den stod klar 2011 och borde vara bra ur energisynpunkt. Energiberäkningen som gjordes inför byggnationen visar på bra energiprestanda. Dock ger fakturor från fjärrvärme och elförbrukning en annan bild. Syftet med rapporten är att undersöka orsakerna till den höga energiförbrukningen samt hitta alternativ som kan minska energianvändningen. Med hjälp av material från moskéns arkiv samt mätning av temperaturen under två veckor har en ny utvärdering gjorts för att kunna jämföra resultatet med den tidigare beräkningen. Bland annat är tappvarmvattenanvändningen högre i verkligheten. I moskén är upphovet till detta den tvagningsritual som utförs före bön. Åtgärder för att minska vattenförbrukningen och värmeåtervinning från spillvatten kan vara en potentiell energibesparing. Tillägg i form av solfångare eller bergvärme kan på sikt också minska både kostnader och miljöpåverkan, men den initiala investeringskostnaden för denna typ av åtgärder är hög. En energideklaration ska utföras senast två år efter att byggnaden tagits i bruk. Den skall bland annat innehålla förslag på optimeringsåtgärder. Av orsaker som inte är kända har ingen energideklaration gjorts. En energideklaration tillsammans med en underhållsplan för en korrekt fungerande och injusterad anläggning, bör vara moskéstyrelsens nästa två steg i arbetet för att komma till rätta med energiförbrukningen.
Keywords: Materialvetenskap;Byggnadsteknik;Materials Science;Building engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/253280
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.