A Sustainability Policy's Impact on the Sustainable Development in a Real Estate Company

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254931
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: A Sustainability Policy's Impact on the Sustainable Development in a Real Estate Company
Authors: Hadzic, Ismir
Rasmusson, Lisa
Abstract: Uppsatsen undersöker vilka av de globala hållbarhetsmålen som är relevanta för ett fastighetsbolag i Sverige, samt hur fallföretaget Företaget AB har integrerat målen i sitt hållbarhetsarbete. Företaget AB är ett fallföretag i denna rapport och det undersöks huruvida deras hållbarhetspolicy är utformad i linje med de globala hållbarhetsmålen samt om detta dokument genomsyrar samtliga delar inom organisationen. En urvalsmall över vilka av de globala målen som är relevanta för ett svenskt fastighetsbolag har tagits fram. Detta genom att sammanväga åsikter från fyra aktörer i samhället: näringslivet, ett geopolitiskt perspektiv, företaget White och pågående samhällsdebatt. Om mer än en intressent ansåg att målet var viktigt togs det med i urvalsmallen. Företaget AB:s hållbarhetsarbete analyseras utifrån två perspektiv med efterföljden att två gapanalyser genomfördes. Dels kring urvalet av delmål från de globala målen samt det verkliga arbetet med deras egna satta mål, inom gap-analys 1 och gap-analys 2. Gap-analys 1 användes som verktyg för att identifiera gap mellan företagets egna prioriteringar av de globala målen i förhållande till författarnas urvalsmall. Det visade sig att företagets urval till stor del matchade urvalsmallen. För ett framgångsrikt hållbarhetsarbete poängteras det dock i rapporten att ett relevant urval av delmålen och rätt prioriteringar krävs. Gap-analys 2 undersöker hur arbetet kring Företaget AB:s hållbarhetspolicy såg ut i praktiken där intervjuer av hållbarhetsansvariga användes som datainsamlingsmetod. Intervjuerna hölls med samtliga hållbarhetsansvariga från de olika regionerna och frågorna baserades på företagets hållbarhetspolicy. Intervjusvaren gav en grund för att hitta gap mellan det verkliga arbetet och det önskade sätt att arbeta på som beskrivs i företagets hållbarhetspolicy. De största gapen uppstod inom cirkulära modeller, livscykelanalys, uppförandekoden, återskapandet av ekosystemtjänster, avfallshantering samt kontroll över hela värdekedjan. Resultatet presenteras som gap med efterföljande diskussion, rekommendation och en slutsats. Bland annat rekommenderas företaget att kolla över sina prioriteringar av de globala målen mer detaljerat genom att gå in på delmålsnivå och inte bara de övergripande huvudmålen. Inom gapanalys 2 framkom rekommendationer kring samarbeten och partnerskap samt att följa sin klimatpåverkan längre genom att samla in data från kunder och leverantörer. Generellt anses dock det undersökta företaget ha ett välgenomtänkt hållbarhetsarbete.
Keywords: Annan samhällsvetenskap;Other Social Sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254931
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.