Kartläggning av sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö En studie utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255123
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255123.pdfFulltext2.63 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kartläggning av sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö En studie utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Authors: Hellmark, Anna
Wikman, Matilda
Abstract: Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vårdplatsbristen är i många fall det som orsakar de köer som uppstår, vilket i sin tur uppkommer från bristen på sjuksköterskor. Sjuksköterske-bristen grundar sig dels i ett underskott av personer att anställa, dels ur den höga personal-omsättningen då många sjuksköterskor väljer att lämna landstingen. Rapporten syftar till att kartlägga sjuksköterskornas arbete med avseende på den psykosociala arbetsmiljön genom att analysera krav och resurser i arbetet. Studien är utförd på avdelning 90/91 för medicinsk akutvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den psykosociala arbetsmiljön har genom frekvensstudie, intervjuer och observationer kartlagts utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring krav (riskfaktorer) och resurser (friskfaktorer) i arbetet. Utifrån genomförd studie har följande problemområden identifierats: Otydlig ansvarsfördelning Brist på tydliga mål Avsaknad av prioriteringsstöd Bristande möjligheter att kontrollera och styra arbetet Avsaknad av socialt stöd Otillräckliga belöningar Otillräcklig återhämtning Studien har visat att tillgången på resurser inte är i relation till kraven vilket i sin tur skapar en ohälsosam arbetsbelastning. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och skapa förutsättningar för att behålla sjuksköterskorna på sjukhuset bör avdelningen arbeta med att se till att problemområdena hanteras så att resurserna är tillräckliga för att väga upp de krav som ställs på sjuksköterskorna.
Keywords: Produktion;Transport;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Övrig industriell teknik och ekonomi;Production;Transport;Basic Sciences;Sustainable Development;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255123
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.