Förbättring av arbetsmiljö i produktion genom effektivisering av kommunikation

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255205
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255205.pdfFulltext4.83 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förbättring av arbetsmiljö i produktion genom effektivisering av kommunikation
Authors: NÄRHI, HANNA
TOBRAND, NICOLE
Abstract: Byggbranschen är en projektintensiv bransch med snabba beslut och tidspress. Detta leder till en betydande risk för arbetsrelaterade skador. Därför är det av stor vikt att främja en god arbetsmiljö och en effektiv kommunikation. Vid samtal med företaget BESAB har problematiken angående kommunikationen kring arbetsmiljö och arbetsmiljöplanen diskuterats. Det som framkom var att kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare för tillfället ej var optimal utan kunde förbättras med rätt metoder. Syftet med denna rapport var att undersöka hur kommunikationen kring arbetsmiljö och arbetsmiljöplanen ser ut mellan yrkesarbetare och tjänstemän på företaget BESAB. Undersökningen gjordes i syfte att få en inblick i hur medarbetarna upplever situationen, att synliggöra eventuella hinder samt för att kunna ta fram förslag till förbättringsåtgärder. Studien utfördes i tre delar; genom litteraturstudie, enkätundersökning samt intervjuer med representanter från företaget. Litteraturstudien låg till grund för den teoretiska bakgrunden, utformningen av frågorna i enkätundersökningen samt till frågor för intervjuerna med företagsrepresentanter. Resultatet från enkät- och intervjustudien visade att både tjänstemän och yrkesarbetare ansåg att arbetsmiljön och kommunikationen fungerade bra i dagsläget, men att förbättringspotential finns. De förbättringsåtgärder som föreslås i denna rapport grundas på de synpunkter som framkom under studiens genomförande. Förslag på åtgärder som redovisas är regelbundna arbetsplatsträffar, fler strukturerade utbildningsmöjligheter i ledarskap och kommunikation, att inspirera samt uppmuntra till uppåtriktad kommunikation på företaget
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255205
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.