Social hållbarhet - Vad efterfrågar egentligen de boende? En jämförelsestudie mellan fastighetsutvecklare och de presumtiva boende på Masthuggskajen.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255229
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255229.pdfFulltext1.92 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Social hållbarhet - Vad efterfrågar egentligen de boende? En jämförelsestudie mellan fastighetsutvecklare och de presumtiva boende på Masthuggskajen.
Authors: ARVIDSSON, LINNÉA
BENGTSDOTTER, FILIPPA
Abstract: Social hållbarhet är en av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Detta är ett högst aktuellt ämne idag, inte minst i Fastighetsbranschen. Branschen står inför en stor utmaning, att bygga och utforma områden där boende och besökare känner sig trygga och trivs. Stena Fastigheter är ett av företagen i konsortiet som ska vara med och bygga upp Masthuggskajen i centrala Göteborg. Masthuggskajen ska miljöcertifieras av Sweden Green Building Council (SGBC), vilket gör att social hållbarhet är av stor vikt i detta stadsutvecklingsprojektet. Därmed ställs det krav gällande den sociala hållbarheten på flera nivåer, såväl på hela stadsdelen som på Stena Fastigheter och deras bostadsbygge i stadsdelen. Denna rapport syftar till att undersöka hur fastighetsutvecklare och Masthuggskajens presumtiva boende ser på social hållbarhet. Vi undersöker om de planerade funktionerna för gemensamhetsytor i bostadshus och närområde överensstämmer med de presumtiva boendes önskemål. Data har insamlats med hjälp av en enkät ställd till boende i Stenas Fastigheters fastighetsbestånd och bostadsökande på boplats i Göteborg. Samt så intervjuades en fastighetsutvecklingschef, en fastighetschef och en projektutvecklare från Stena Fastigheter. Stena Fastigheter har en bild av vad de boende efterfrågar och hur de upplever att deras bostadsområde men även bostadshus ska utformas för att öka den sociala hållbarheten. Jämförelsen mellan svaren från enkäten och intervjun visar på att deras bild av social hållbarhet och gemensamma funktioner stämmer relativt väl överens. De mötesplatser som fastighetsutvecklarna lyfter upp och som de tror kan öka sociala möten mellan de boende är i stort detsamma som de presumtiva boende efterfrågar. Funktionerna som nämns kan även kopplas samman till tidigare forskning som visat att dessa ökar den sociala integrationen mellan de boende samt bidrar till en ökad upplevd trygghet. Slutligen finner vi att boendes upplevda trygghet bostadshus speglar har ett positivt samband med tryggheten i närområdet.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-27
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255229
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.