Digitalisering av kommunikationssystem för lasthanteringsutrustning inom segmentet RoRo

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255728
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255728.pdfFulltext2.18 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Digitalisering av kommunikationssystem för lasthanteringsutrustning inom segmentet RoRo
Authors: Lidholm, Gustaf
Sjöberg, Karin
Abstract: Rederier inom segmentet RoRo använder sig av lasthanteringsutrustning för att möjliggöra lastning och lossning av lastbärare via fartygets ramp. Därför är det viktigt att rätt mängd utrustning finns tillgänglig för att tillgodose mängden last som ska lastas. Rederiet Svenska Orient Liniens lastplanerare har informerat samtliga terminaler i deras linjenät, att de ska använda rederiets framtagna mall för att fylla i antal utrustningsenheter som finns kvar i terminal och skicka den ifyllda mallen till rederiet efter varje fartygsavgång. Istället kommunicerar terminalerna informationen via olika format, exempelvis PDF, Excel och terminalens egen framtagna mall, samt kommunicerar informationen till rederiet vid blandade tidpunkter. Rapporten undersöker hur ett kommunikationssystem kan lösa rederiets nuvarande situation med hjälp av digitalisering som eliminerar kulturella och språkliga skillnader då skillnaderna idag leder till kommunikationsproblem som påverkar styrningen av utrustning negativt. Rapportens resultat är baserat på information inhämtad från intervjuer, frågeformulär och observationer. Resultatet från intervjuer med lastplanerare och operativ personal i terminaler visar att styrningen av utrustning försvåras eftersom terminalarbetarna inte anser att det ska ingå i deras arbetsuppgifter, de menar att ansvaret istället bör vara rederiets. En idé som kan lösa problemet är att rederiet implementerar och skapar ett digitalisera kommunikationssystem som lastplanerarna på rederiet kan använda sig av för att styra lasthanteringsutrustningen. Genom att använda det digitaliserade kommunikationssystemet är lastplanerarna inte längre beroende av terminalarbetarna eftersom lastplanerarna istället använder sig av information från lastplaner för att styra flödet och ha möjlighet att räkna mängden utrustning som används i rederiets linjenät.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Marin teknik;Kommunikationsvetenskap;Information & Communication Technology;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Marine Engineering;Communication Studies
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255728
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.