Förutsättningar för utveckling av ett socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255797
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255797.pdfFulltext493.66 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Förutsättningar för utveckling av ett socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg
Authors: Eriksson, Michaela Störch
Brunzell, Denise
Abstract: Rapporten syftar till att undersöka förutsättningar för ett framtida socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg. En utmaning ligger i att det inte finns en odelad definition av social hållbarhet, samt att det inte råder konsensus rörande begreppet. Detta är en av de största anledningarna till varför social hållbarhet, i förhållande till de andra områdena inom hållbarhetsbegreppet - ekonomi och ekologi, hamnat efter vad det gäller både forskning men också hur samhället arbetar med detta. Det finns även ett behov av att kunna mäta, utvärdera samt påvisa brister och förbättringsförslag inom sjöfartsindustrin och för dess personal ombord på fartyg kopplat till arbetsmiljö och social hållbarhet. Frågor som besvaras i rapporten är dels vilka möjligheter som finns att ta fram en sådant typ av index inom sjöfartsindustrin, och därigenom vilka potentiella faktorer som i sådana fall skulle kunna tas hänsyn till gällande dess innehåll. Även frågan om huruvida ett sådant index skulle påverka den svenska sjöfarten och dess ombordpersonal på fartygen kommer att besvaras, med tanke på Sveriges redan relativt strikta regler och förordningar rörande ämnet. Resultatet påvisar en möjlighet att ta fram ett socialt hållbarhetsindex för ombordpersonal på fartyg, men också att många utmaningar existerar för att kunna framställa ett sådant. Olika typer av faktorer till ett index beskrivs, som potentiellt skulle kunna vägas in i innehållet, samt vilka utmaningar som finns för att kunna göra dessa faktorer mätbara då social hållbarhet till stor del handlar om människors åsikter och hur olika situationer upplevs. Rapporten innehåller inga intervjuer, undersökningsenkäter eller likartat på grund av en begränsning i tid samt resurser, metoden är därmed helt litteraturbaserad.
Keywords: Livsvetenskaper;Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Marin teknik;Arbetsterapi;Life Science;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Marine Engineering;Occupational Therapy
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255797
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.