Programstyrningens roll inom Samhällsbyggnadsprojekt Möjligheter och utmaningar med programstyrning inom Göteborgs Stad

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255906
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255906.pdfFulltext858.81 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Programstyrningens roll inom Samhällsbyggnadsprojekt Möjligheter och utmaningar med programstyrning inom Göteborgs Stad
Authors: MARIC, MARINA
Abstract: Dagens samhällen står inför stora utmaningar med att hantera den snabba tillväxten som sker, vilket innebär ett större tryck att anpassa samhällsutvecklingen genom användning av större och komplexa projekt. Forskare nämner att programstyrning är ett sätt att bemästra stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt, vilken kan innebära ett mer effektivt styre än den etablerade projektstyrningen. Problematiken med programstyrning är att det finns begränsat med kunskap och svårigheter med att applicera det i praktiken, organisationer beskriver det som ett begrepp som är lätt att förväxla med projektstyrning. Med hjälp av intervju- och litteraturstudier resulterar uppsatsen i att skapa en bättre förståelse om program-och projektstyrning och vad som är mest lämpat beroende på omständigheter. Vidare syftar uppsatsen med att analysera hur ett managementkonsultbolag kan stötta sina kunder med program- och projektstyrning. Uppsatsen har med hjälp av tre förvaltningar och ett bolag från Göteborgs Stad gjort en fallstudie för att applicera frågeställningar i praktiken. Skillnader mellan program- och projektstyrning summeras som följande: program syftar på att skapa nyttor genom att samkoordinera projekt. Medan projekt är mer lämpat för projekt som har ett tydligt start- och slutdatum med konkreta leverabler. Inom Göteborg Stad anses programstyrning som ett bra sätt att bemöta den snabba tillväxten för att kunna hantera stora och komplexa projekt mer effektivt. I många fall finns det inte ett konkret tillvägagångssätt när ett projekt tas an, då finns det ett behov av att arbeta med nyttor för att nå långsiktiga mål. Men för att ta sig an programstyrning krävs det en viss projektmognad och kunskap om programstyrning. Enligt respondenterna saknas det kunskap om hur programstyrning ska hanteras inom Göteborgs Stad, men trots det har tre av fyra respondenter valt att påbörja arbetet med programstyrning. För att stötta arbetet inom program- och projektstyrning kan managementkonsultbolag stötta sina kunder genom att först kartlägga projektmognaden för att sedan göra åtgärden för att förbättra styret. Vidare kan liknande koncept som innefattas i projektstyrningen applicera i programstyrning men med en högre strategisk nivå så som riskhantering, programinnehåll, utveckla effektmål och dokumentation etc. Avslutningsvis finns det en bra möjlighet för befintliga projektledare inom Göteborgs Stad att utveckla sin roll som programledare, en roll som innefattar mer strategiskarbete än operativt.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255906
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.