Autonoma fartyg och ansvaret av mjukvara

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255967
Download file(s):
File Description SizeFormat 
255967.pdfFulltext508.1 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Autonoma fartyg och ansvaret av mjukvara
Authors: Nyberg, Agnes
Voss, Sofie
Abstract: För varje år som går tar tekniken en allt större plats i samhället. Flertalet funktioner som tidigare var styrda av människan är idag styrd av en allt mer sofistikerad teknologi. Något som har utvecklats under en längre tid och som är aktuellt idag är autonom teknologi. Framför allt inom bilindustrin där autonoma funktioner såsom farthållare, parkeringsstöd och automatisk inbromsning länge funnits som hjälpmedel. Förhoppningen är i framtiden att autonoma funktioner såsom dessa ska kunna kombineras och med hjälp av artificiell intelligens självständigt framföra fordonet. Dessa förhoppningar finns inte enbart inom bilindustrin utan även inom sjöfarten där fartyg i framtiden förväntas framdrivas utan mänsklig besättning. Redaren för ett fartyg har traditionellt sett ett omfattande ansvar för de skador som orsakas av dess fartyg. Det uppstår dock en fråga om redaren kan anses ha samma utökade ansvar för ett autonomt fartyg om skadan har orsakats av ett mjukvarufel i den autonoma mjukvaran. Syftet med rapporten är därför att undersöka hur produktansvaret för mjukvaran bör regleras mellan redaren och mjukvaruutvecklaren. Rapporten syftar även till att undersöka om klassningssällskapens klassning av mjukvaran har någon inverkan på ansvarsfördelningen. Oberoende om ansvaret faller på redaren eller ej kommer övergången till autonoma fartyg bidra till en förändrad riskbild för både redaren och dess försäkringsgivare, därför undersöks även hur denna förändring av risk kan komma att påverka försäkringsgivarna. För att besvara rapportens tre frågeställningar har lagstiftning, förarbeten, praxis, villkor, juridisk doktrin samt litteratur använts. En analys av dessa informationskällor har kommit fram till att det bör vara avtalet mellan redaren och mjukvaruutvecklaren som reglerar ansvaret för mjukvarans felande. Tolkningen av rådande lagstiftning har däremot kommit fram till att redaren bör beläggas med ett större ansvar än mjukvaruutvecklaren.
Keywords: Transport;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Robotteknik och automation;Datorsystem;Marin teknik;Transport;Innovation & Entrepreneurship;Robotics;Computer Systems;Marine Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255967
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.