Förgasning av träråvara för biometanproduktion- Produktion av biobränsle till Chalmers EcoMarathon

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256094
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256094.pdfFulltext20.16 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Förgasning av träråvara för biometanproduktion- Produktion av biobränsle till Chalmers EcoMarathon
Authors: Thureborn, Emil
Andersson, Martin
Östlund, Linnéa
Larsson, Leon Hermansson
Petersson, Ivar
Hansson, Julia Björck
Abstract: Det omfattande användandet av fossila bränslen har lett till stora miljöpåverkningar. Flera av världens länder är överens om att alternativa energikällor som inte bidrar till ökad växthuseffekt behöver undersökas. Biogas produceras från kolkällor som befinner sig i kolets kretslopp. Detta innebär att det anses som koldioxidneutralt, till skillnad från fossila bränslen, som befinner sig utanför kretsloppet. I detta projekt står produktion av syntesgas från termisk förgasning av barkpellets i fokus, som är det första steget i produktionen av metan som biogas. Förgasning sker då kolvätebaserat bränsle bryts ner och reagerar med vattenånga i en syrefri miljö under höga temperaturer. De önskade produkterna är kolmonoxid och vätgas, som i era delsteg vidare i processen reagerar och bildar metan. Förgasningsförloppet har studerats, modellerats och experimenterats på för att kunna avgöra design- och driftparametrar för en förgasare i liten skala. Detta inkluderar bland annat modellering av bränslematningsfrekvens, energiförbrukning, uppehållstid samt experiment på befintlig förgasare och TGA-experiment på biobränslet som ska användas. En stor del av arbetet har dessutom bestått av materialval och konstruktion av själva förgasaren. Slutsatsen är att förgasning av biobränsle är genomförbart i liten skala, men att den termiska verkningsgraden blir betydligt lägre än för en anl
Keywords: Maskinteknik;Hållbar utveckling;Termisk energiteknik;Kemiteknik;Kemiska processer;Transport;Mechanical Engineering;Sustainable Development;Thermal energy engineering;Chemical Engineering;Chemical Process Engineering;Transport
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:20
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256094
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.