Hållbar Stadsplanering - En fallstudie av Songdo med fokus på grönområden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256307
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256307.pdfFulltext3.26 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hållbar Stadsplanering - En fallstudie av Songdo med fokus på grönområden
Authors: Bolander, Emilia
Blücher Björkstål, Daniel
Abstract: Det finns ett aktuellt behov av att utveckla städer som tillgodoser dagens behov utan att riskera kommande generationers krav. Planetens befolkning förutspås att fortsatt öka fram till år 2050 (SCB, 2013). Samtidigt som vi blir en större population ökar även urbaniseringen. År 2050 beräknas 70 % av jordens befolkning bo i städer (WWF, 2012). Det ställer krav på att utforma energieffektivare städer för att värna om planeten. Idag byggs ”smarta städer” runt om i världen som satsar på användning av ICT (Information and Communication Technologies), vilket inom stadsplanering möjliggör smarta och resurseffektiva system (WWF, 2012). En annan av delarna för att skapa en smart, hållbar stad är att inkludera grönområden i stads-planeringen. Arbetet har genomförts som en fallstudie av den smarta stadsdelen Songdo i Sydkorea som är framtagen med avseende på just hållbar stadsplanering. Syftet med studien är att jämföra Songdo med strategier för hållbar stadsplanering och mot FN:s Globala mål, allt med avseende på grönområden. Arbetet grundar sig i en kombination av kvalitativt och kvantitativt angreppssätt, således flermetodsforskning. Med studien som bakgrund är slutsatsen att väl integrerade grönområden bidrar till en positiv helhetsbild av stadsdelen. Grönområdena bidrar till ökad biologisk mångfald genom ökad möjlighet till ekosystemtjänster samtidigt som människors hälsa och välbefinnande gynnas. Trots att Songdo lyckats införliva grönområden väl i stadsbilden förekommer ett antal strategier som kräver förbättring. Stadsutveckling tar tid och den måste förena stadens invånare, kultur och identitet. Songdo uppnår flertalet av de globala delmålen men saknar fortfarande invånare som utnyttjar stadsdelen, vilket är ett resultat av förhastad stadsplanering. Därför är det viktigt att stadsplanering verkar ur ett långsiktigt perspektiv för skapa hållbara städer.
Keywords: Övrig industriell teknik och ekonomi;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256307
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.