Den svenska handelssjöfarten ur ett politiskt perspektiv

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256679
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Den svenska handelssjöfarten ur ett politiskt perspektiv
Authors: Andersson, Jakob
Elfström, Sebastian
Abstract: Under en lång period av utflaggningar från Sverige uppgick den svenska handelsflottan år 2017 till endast 89 fartyg, vilket är det lägst uppmätta antalet någonsin. För att svenska rederier skall kunna bedriva verksamhet i Sverige och bidra till näringens utveckling krävs rätt förutsättningar. Vidare behöver dessa innebära sjöfartspolitisk förutsägbarhet och långsiktiga satsningar vilka kommer bidra till en svensk konkurrenskraftig maritim näring. En konkurrenskraftig maritim näring kräver en stark flotta. För första gången på många år har den svenska handelsflottan vuxit genom att fler fartyg svenskregistrerats. Många av de rederier som tidigare haft svensk flagg har vid utflaggning tydligt aviserat att de inte tänker återvända innan en tydligare sjöfartspolitik är på plats. Idag har flera av rederierna åter registrerat sina fartyg i Sverige vilket kan tolkas som att förändring i positiv riktning har genomförts. För att denna positiva riktning skall kunna bibehållas och för att Sverige skall klara den framtida klimatförändringen samtidigt som det stigande transportbehovet ska uppfyllas, spelar sjöfarten en betydande roll. Det är därför viktigt med en tydlig sjöfartspolitik som ger svensk sjöfart de rätta förutsättningarna att utvecklas. Avslutningsvis visar studien som ligger till grund för denna rapport att politikernas kunskap om sjöfart har ökat och fortsätter öka vilket är grundläggande för ett fortsatt arbete.
Keywords: Marin teknik;Marine Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256679
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.