Den gröna autonoma staden - Autonoma fordons potentiella hälsofrämjande effekter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256734
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Den gröna autonoma staden - Autonoma fordons potentiella hälsofrämjande effekter
Authors: Rodosi, Andrea
Düring, Sofie
Abstract: Syftet med denna rapport är att belysa vikten av att planera för de autonoma fordonens ankomst och hur detta kan göras för att främja folkhälsan i städer. Vidare redovisas potentiella hälsoeffekter samt ekonomiska besparingar av att implementera autonoma fordon i en stad. Detta med inriktning mot psykisk och fysisk hälsa, luftkvalitet samt trafiksäkerhet. Beräkningarna grundas i den nyvunna yta som kan tänkas frigöras när autonoma fordonens implementeras och som kan öppna upp möjligheter för nya grönstråk och parker. För att sammanställa arbetet har litteraturstudier, intervjuer samt insamling av data genomförts. Ett scenario om ett optimalt utfall för autonoma fordon i staden antas, för att påvisa vikten av god planering och styrning. Konkret visar resultatet av studien en möjlig ekonomisk besparing på 494 000 000 SEK per år, vilket är en grov uppskattning för scenariot inom valt område i Göteborg. Detta kan ses som en indikator på att det finns möjligheter att påverka folkhälsan samt att göra besparingar genom den nya tekniken och implementering av mer grönyta i en stad.
Keywords: Övrig industriell teknik och ekonomi;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256734
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.