Förbättring och standardiseringav inställningsprocess

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257143
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förbättring och standardiseringav inställningsprocess
Authors: Ta, Conny
Wentzel, Jonathan
Abstract: På ett tillverkande företag inom verkstadsindustrin används hydrostatiska slider för montering och kalibrering av bearbetningsutrustning. Ett problematiskt moment i är inställningen av de styrande guider. Dessa ska leda linjalerna monterade på undersidan av slidens övre del i en nära perfekt rak bana vilande mellan två oljefilmer, genererade av mycket högt oljetryck. För att erhålla denna höga precision och effektivitet med så låg friktion som möjligt så är det viktigt att guiderna monteras mycket precist, inom ett toleransområde så lågt som 10μm. Vid dagens metod används passbitar som förs i linjalens spalt vilket resulterar i ett visst motstånd som bedöms av operatören. Därav är den mänskliga faktorn en avgörande variabel och varje individs erfarenheten av inställningen är av stor betydelse. Att processen är så pass beroende av mänsklig bedömning är en stark faktor till inkonsekvens i tidsåtgången. Inställningen kontrolleras i huvudsak genom att mäta hur mycket slidens övre del lyfter då oljetrycket slås på samt avvikelsen mellan de fyra mätpunkterna nära dess hörnor. Ofta blir resultatet inte godkänt vilket då resulterar i att stora delar av justeringsarbetet måste göras om. Detta gör processen tidskrävande. Processen analyserades enligt förbättringsmetodiken Six Sigma och ur denna process, med hjälp av intervjuer och observationer, identifierades olika faktorer som kan påverka inställningen av guiderna och därmed justeringstiden. Faktorerna dokumenterades i ett processflöde, rangordnades i en orsak- och verkan-matris, analyserades i ett feleffektsanalys samt presenterades i ett fiskbensdiagram. Det visade sig att förberedelser och erfarenhet var avgörande för inställningsarbetet. Utifrån dessa resultat genererades olika koncept och förbättringar identifierades. Studien är avsedd att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete av processen där målet är minskad tidsåtgång och samt ökad konsistens i resultatet, både i tidsåtgång och precision.
Keywords: Materialteknik;Maskinteknik;Materialvetenskap;Produktion;Materials Engineering;Mechanical Engineering;Materials Science;Production
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257143
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.