El och biomassa i svensk basindustris planer för en omställning mot noll netto-utsläpp

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300002
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_SEEX15-07.pdf4.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: El och biomassa i svensk basindustris planer för en omställning mot noll netto-utsläpp
Authors: Fast, Adam
Streman, Jakob
Yasin, Shukri
Malmgren, Fanny
Nyqvist, Evelina
Emme, Carl
Abstract: Denna rapport utvärderar vilken roll energibärarna el och biomassa förväntas få i svensk basindustris omställning mot noll-nettoutsläpp av växthusgaser. De branscher som studeras är cement, kemi, raffinaderi, skogsnäring samt stålindustrin vilka tillsammans står för huvuddelen av koldioxidutsläppen från svensk industri. Med bakgrund av Sveriges miljömål om noll netto-utsläpp av växthusgaser 2045 har Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner för respektive industris omställning, men de diskuterar inte hur omställningen av industrierna kan påverka varandra. SWECO och IVA har kvantiferat energibehovet år 2045, men inte tydligt beskrivit hur omställningen kan se ut över tid eller vilka antaganden som gjorts. Målet för studien är att med utgångspunkt i en nulägesanalys, analysera hur basindustrins energianvändning och utsläpp av växthusgaser kan förväntas förändras, givet olika tekniska utvecklingsvägar. Utifrån dessa olika framtidsscenarier har två olika extremfall uppskattats där maximal el- och biobränsleanvändning uppgår till 59 TWh respektive 70 TWh. Det kan ses i perspektiv till dagens energianvändning i samma industrier som är 28 TWh el och 51 TWh biobränsle, samt den totala elproduktionen i Sverige som är 160 TWh och den totala biobränsleanvändningen som var 143 TWh. Utifrån denna studie har följande slutsatser konstaterats: • Noll netto-utsläpp av växthusgaseråstadkoms inte till år 2045 på grund av att ra naderierna inte kan fånga in 100% av utsläppen. Den omställning som kommer närmast noll netto-utsläpp av växthusgaser är den rekommenderade, som studien tagit fram. Den kräver 51 TWh el och 61 TWh biobränsle. Växthusgasutsläppen blir 0,9 CO2-ekv • Tekniker som behöver introduceras eller utvecklas är: - Industriell vätgasreduktion av järnpellets - CCS med tillhörande infrastruktur - Power To Gas - Svartlutsförgasning - Industriell vätgasproduktion - Förstärkt elnät - Industriell produktion av förädlade biobränslen
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300002
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.