Tillämpning av Virtual Arrival idag och dess största hinder. En fallstudie utifrån bortfraktarperspektivet.

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300139
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Tillämpning av Virtual Arrival idag och dess största hinder. En fallstudie utifrån bortfraktarperspektivet.
Authors: Jönsson, Linus
Julin, Tobias
Abstract: Virtual Arrival är ett koncept som ämnar att minska den tid fartyg spenderar ankarliggandes i väntan på kaj. Detta möjliggörs genom att fartyget instrueras att anpassa sin fart för att möta en begärd ankomsttid. Genom applicering av Virtual Arrival kan på så vis fartyg minska sin miljöpåverkan och samtidigt erhålla liggetid för den extra tid till sjöss som uppkommer till följd av fartändringen. Författarna av denna studie har genomfört en kvalitativ fallstudie för att undersöka och identifiera hur frekvent Virtual Arrival tillämpas av bortfraktare verksamma i Nordeuropa. Syftet med studien var att identifiera varför konceptet, trots dess fördelar, inte används mer frekvent, samt vilka hinder som bortfraktarsidan anser som de största. Studien resultat baseras på semistrukturerade intervjuer genomförda med bortfraktare vars fartyg är verksamma i Nordeuropa i storleken 0 till 25 000 i dödvikt. Studiens resultat visar att ett av de största hindren som bortfraktarsidan identifierar är att transporter ofta innefattar många aktörer. Av dessa har traders inblandning nämnts som det enskilt största hindret. Dessutom anser en klar majoritet av respondenterna att de korta resor som de utför i sitt fartområde inte ger upphov till tillräckligt stora ekonomiska incitament. Slutligen har studiens resultat visat att respondenterna är positiva gentemot tillämpningen av Virtual Arrival under vissa förutsättningar och så länge det gynnar alla inblandade aktörer. Dessa är kontraktsresor och när det är få aktörer inblandade, samt när större delen av kedjan och produktens slutdestination är känd.
Keywords: Virtual Arrival, trader, befraktare, bortfraktare, komplexitet, BIMCO, NOR, liggetid
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300139
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.