Den svenska bostadsmarknaden - En studie av boendekostnadernas utveckling 1952 till 2017

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300234
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-19.pdf895.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Den svenska bostadsmarknaden - En studie av boendekostnadernas utveckling 1952 till 2017
Authors: Eliasson, Theodor
Karlsson, Oscar
Lavestål, Philip
Lindén, Alfred
Svensson, Casper
Svensson, Isak
Abstract: Den svenska bostadsmarknaden har sedan mitten av 1990-talet till 2017 upplevt en real prisuppgång som är unik i ett historiskt perspektiv. Många samhällsaktörer uttrycker oro över utvecklingen och följderna av ett eventuellt prisfall på marknaden. Med utgångspunkt i detta har denna rapport undersökt om prisutvecklingen kan anses motiverad av så kallade underliggande fundamenta eller om priserna snarare drivits upp av spekulation. Infallsvinkeln för att bedöma om det råder en prisbubbla har varit att relatera hur löpande kostnader för bostaden har förhållit sig till köparens löpande inkomster. Detta angreppssätt motiveras av att kostnaderna för ett bostadsköp i normalfallet slås ut över lång tid genom belåning. I detta syfte har det gjorts en kartläggning av utvecklingen sedan 50-talet av boendeutgiftens andel av den disponibla inkomsten hos ett typiskt hushåll som köper en bostad. Att jämföra dagens utveckling utifrån en längre historisk referensram gav underlag för att urskilja historiska mönster och trender som använts för att utröna om marknaden idag befinner sig i ett avvikande eller extremt läge. En litteraturstudie genomfördes för att bygga upp en teoretisk grund och sätta sig in i det nuvarande forskningsläget. Huvuddelen av arbetet bestod av att samla in och bearbeta sekundärdata för att producera tidsserier över den historiska utvecklingen av olika drivkrafter och nyckeltal. Kartläggningen visar att de löpande utgifterna för bostaden dividerat med disponibel inkomst för ett genomsnittligt hushåll har fluktuerat kring en relativt konstant nivå under hela perioden 1952 till 2017. I dagsläget befinner sig boendeutgiftskvoten i det lägre spannet av det historiska genomsnittet. Givet att boendeutgiftskvoten antas fungera som en indikator för om bostadsmarknaden drivs av spekulation eller inte, antyder detta resultat att dagens prisnivåer är motiverade av fundamentala faktorer. Resultaten behandlar bara de nuvarande förutsättningarna och säger inte i vilken utsträckning prisnivån kan reagera på en förändring av underliggande fundamenta.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-19
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300234
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.