Att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300237
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-23.pdf664.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen
Authors: Lesseur Björnek, Jesper
Hillström, Sara
Netz, Nils
Pernald, Amanda
Stensgård Tamm, Nicole
Zacharias, Elinor
Abstract: Idag utgör kvinnor endast 30 procent av alla utexaminerade civilingenjörer. Detta beskrivs ofta som ett samhällsproblem då en stor del av potentialen bland befolkningen lämnas outnyttjad. Mansdominansen på chefsposter inom företag och organisationer får konsekvenser bland annat då en diversifierad bakgrund inom ledningsgrupper anses vara en nyckelfaktor för framgång. Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att jämna ut könsfördelningen inom ingenjörsbranschen. Denna rapport från Chalmers Tekniska Högskola har ett kritiskt såväl som konstruktivt syfte. Det kritiska syftet ämnar utreda hur aktuell forskning förklarar dagens könsfördelning, men även att kartlägga Womengineers verksamhet och analysera den utifrån forskningsläget. Det konstruktiva syftet är att undersöka möjliga vägar framåt för Womengineer för att nå sitt mål om en jämställd ingenjörsbransch, vilket tar sig uttryck i ett antal rekommendationer. Resultatet av studiens första del, litteraturstudien, visar att forskningsläget kan delas in i tre huvudsakliga fält: kvinnor i tekniken, kön och teknik och uppväxt och utbildning. Kvinnor i tekniken representerar studier som domineras av bilden att kvinnor väljer bort ingenjörsutbildningar på felaktiga premisser och enligt en förlegad könsuppfattning. Studier som faller inom området kön och teknik beskriver tekniken som könspräglad där kvinnor faller offer för mäns teknik. Uppväxt och utbildning samlar forskning om påverkan från närstående under de tidiga levnadsåren och hur den senare formar individens teknikuppfattning. Womengineers arbetssätt kan placeras inom ramarna för kvinnor i tekniken och de arbetar utefter nyckelorden “informera och inspirera”. Deras största evenemang är Introduce a Girl to Engineering Day, där flickor i åldern 13-19 får besöka teknikföretag för att se och prova på vad en ingenjör arbetar med. Då Womengineer huvudsakligen arbetar utifrån ett av de identifierade temana är det viktigt att bilda sig en uppfattning om andra förklaringsfaktorer. Detta för att kunna utforma en verksamhet med grund i det tvärdisciplinära forskningsläget som har identifierats. Womengineers företrädare rekommenderas därför att konsultera övrig forskning inom området. De bör därtill införa nya metoder för mätning av framgång för att kunna utvärdera hur stor påverkan deras insatser faktiskt har för att jämna ut könsobalansen, eftersom de i nuläget saknar mått på detta.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-23
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300237
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.