Projekteringsförutsättningar för installationstekniska system i höghus

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300341
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-32.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Projekteringsförutsättningar för installationstekniska system i höghus
Authors: Gard, Martin
Olofsson, Elias
Abstract: Allt fler människor väljer att bosätta sig i städer. Den ökade urbaniseringen kräver att marken utnyttjas till fullo. Detta leder till ett behov att bygga på höjden. I andra delar av världen har man länge byggt höghus men i Sverige är erfarenheten gällande projektering av höghus begränsad. Ett antal höghus kommer att färdigställas i Sverige de kommande åren. Projekteringen av höghus medför utmaningar som annars inte behöver beaktas, därför är det nödvändigt att de som arbetar med projekten har den kunskap som krävs. Denna rapport har till syfte att undersöka hur installationssystem projekteras i höghus samt redogöra och belysa de utmaningar höjden medför. Rapporten syftar även till att undersöka behovet av ett underlag och redogöra för de viktigaste aspekterna att förhålla sig till vid utformning av installationstekniska system i höghus. Informationen som ligger till grund för arbetet kommer från en litteraturstudie och en intervjustudie. Intervjuer har utförts med projektörer ansvariga för de installationstekniska systemen i fyra svenska höghus. Resultatet visar att trycket i byggnadens värme-/kyl- och tappvattensystem är en utmaning i projekteringen. Det finns en tydlig metod som används för att lösa dessa problem där byggnaden delas upp i sektioner med teknikplan och undercentraler som försörjer dessa. Detta resulterar i ett lägre tryck i systemen då vattnet ej behöver tryckas lika högt upp i byggnaden. Ventilationssystem måste också sektioneras ut i ett höghus vid ökad höjd för att minska andelen schakt och långa kanaler. Det finns inget generellt underlag gällande projektering av höghus i Sverige. Det regelverk som finns berör endast brand- och utrymningsregler. För nya projektörer hade arbetet därför underlättats om det fanns ett underlag med lösningsförslag och exempel på de utmaningar ett höghus innebär.
Keywords: höghus;installationsteknik;VVS;Underlag;centraliserade system;decentraliserade system
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300341
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.