Laborationsrigg för värmeåtervinning - med tillhörande laborationshandling

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300343
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-19.pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Laborationsrigg för värmeåtervinning - med tillhörande laborationshandling
Authors: Näsman, Gustav
Bergh, Mattias
Abstract: Avdelningen för installationsteknik har under en tid haft för avsikt att låta studenter vara med och påverka utformandet av laborationer som ges inom avdelningens ämnesområde. Detta examensarbete innefattar byggnation av en laborationsrigg för studier av värmeåtervinning och framtagning av ett antal tillhörande laborationsuppgifter anpassade efter de kurser som ges på programmen inom Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola. De tillhörande uppgifterna, med fokus kring temperaturverkningsgrad, är till en början av grundläggande karaktär för att senare succesivt öka i svårighetsgrad och bli mer utmanande. En litteraturstudie inom ämnet luftbehandling samt ett studiebesök hos aggregattillverkaren Swegon är den teoretiska grund vari projektets senare delar förankrats. Projektets resultat är en laborationsrigg som består av ett luftbehandlingsaggregat från Swegon av modell Gold RX05 vilket är utrustat med en roterande värmeåtervinnare utan fuktöverförande egenskaper. Det praktiska arbetet har i mångt och mycket kretsat kring att utforma ett kanalsystem av enklare karaktär för att främja framtida laboranters förutsättningar för att snabbt förstå systemets uppbyggnad vid laborationstillfället. Riggen är uppbyggd på en relativt begränsad yta i avdelningens försökshall, vilket har försvårat arbetet med att få denna på plats. Riggens placering har bidragit till en möjlighet att förbehandla uteluften i ett av de befintliga systemen. På så vis kan laborationsuppgifter utföras oberoende av rådande uteluftstillstånd vilket förbättrar förutsättningarna för att implementera uppgifterna oavsett vilken tid på läsåret kurserna ges. Mätningar har utförts vid olika driftfall och resultat från dessa har analyserats och jämförts med aggregattillverkarens egna mätningar. En sammanställning av resultaten har senare använts som utgångspunkt vid utformandet av laborationsuppgifter som därmed anpassats efter riggen och dess funktionalitet. De laborationsuppgifter som tagits fram är tänkta att ses som förslag och har endast genomförts av ett fåtal teknologer och bör därför noga gås igenom innan de implementeras i programmens kurser. Den föreslagna laborationshandlingen är ett av arbetets slutliga resultat.
Keywords: temperaturverkningsgrad;luftbehandlingsaggregat;roterande värmeåtervinnare;laborationsrigg
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300343
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.