Ventilationens betydelse vid upprustning av miljonprogrammet- Möjligheter och begränsningar för energibesparing tillämpat på flerbostadsprojekt i miljonprogrammet.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300357
Download file(s):
File Description SizeFormat 
LBTX30-19-02 - Per Törnström.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ventilationens betydelse vid upprustning av miljonprogrammet- Möjligheter och begränsningar för energibesparing tillämpat på flerbostadsprojekt i miljonprogrammet.
Authors: Törnström, Per
Abstract: Denna rapport behandlar ventilationsprincipernas betydelse vid energibesparande åtgärder och upprustning av miljonprogramshus. Ett tillämpningsobjekt har valts för beräkningarna genom att studera statistiska data över bostadsbyggandet i Sverige 1965–1974. Genom dessa data kunde den typiska miljonprogramsbyggnaden karakteriseras och en fastighet med den vanligaste byggnadsutformningen och ventilationsprincipen väljas i Göteborg. Beskrivning av byggnadens och installationernas egenskaper vid studiens start 2009 med förbrukningsvärden från år 2008. Därefter en beskrivning av byggnadens och installationernas egenskaper tio år senare samt förbrukningsvärden från år 2018. Värden på förbrukning normalårskorrigeras med SMHI energiindex för att kunna jämföras mellan de olika åren. Beskrivning av energibesparande åtgärder i tillämpningsobjektet under de 10 åren som gått presenteras och resultatet för energiförbrukningen visar att det endast 1-2 procent besparing skett efter primärenergifaktorkorrigering. Vattenförbrukningen har dock minskat med ca 20 procent mellan 2008 till 2018. Presentation av fastighetsägarens energibesparingsambitioner som ingår i ”Allmännyttans klimatinitiativ”. Det innebär att tillämpningsobjektets ägare i hela sitt fastighetsbestånd ska minska sin totala energiförbrukning med 30 procent från år 2007 till år 2030. Beräkning och analys redovisas av olika ventilationsprincipers betydelse för energibesparingen och de möjligheter som finns för att nå uppsatta mål. De insatser som gjorts i tillämpningsobjektet når inte hela vägen. Det krävs värmeåtervinning i någon form, värmeväxlare är att föredra i energisynpunkt. Avgränsningarna har varit att beskriva och analysera värmeenergi och fläktenergi i de olika principer som presenteras. Exempel på hur man diskuterat kring dessa åtgärder i renoveringsprojekt med anledning av kostnaderna som det genererar. Slutsatsen är att det krävs stora installationstekniska investeringar för att nå de energisparmål som är satta.
Keywords: miljonprogrammet;energi;ventilation;ventilationsprinciper;energibesparingsåtgärder;energimål;energibesparingar
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300357
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.