Kostnadsförändringar vid övergång till additiv tillverkning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300949
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2020_040.pdf5.28 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kostnadsförändringar vid övergång till additiv tillverkning
Authors: Banck, Johanna
Ferguson, Elin
Abstract: Det föreligger stor potential för additiv tillverkning inom flera branscher, däribland reservdelsindustrin, till följd av att kostnaden ständigt minskar i takt med att tekniken utvecklas. Additiv tillverkning har även fördelaktiga egenskaper för reservdelar då det leder till mindre kapitalbindning i form av reservdelslager. Av denna anledning är det intressant att identifiera områden med förbättringspotential vid övergång till additiv tillverkning, vilket kan göras med hjälp av olika kostnadsuppskattningsverktyg. Ett företag med intresse för ett sådant verktyg är Yovinn AB, verksamma inom design och produktutveckling och allt mer inriktade på additiv tillverkning. Yovinn driver ett projekt för att ta fram en mjukvara för vägledning vid val av tillverkningsmetod, initialt för reservdelar, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Arbetet för rapporten syftar till att behandla den ekonomiska biten. Närmare bestämt genom att förklara hur en modell, för beräkning av skillnaden i kostnad mellan inköpta och additivt tillverkade reservdelar, kan vara utformad. Modellen avser dock inte beröra investeringskalkylering. Under arbetet har det undersökts vilka komponenter som bör ingå i en sådan modell baserad på befintlig metodik och teori. Vidare har det undersökts vilka osäkerheter som kan identifieras och hur dessa kan hanteras. Resultatet utgörs av en beräkningsmodell, vilken innefattar kostnadskomponenter för tillverkning med en additiv metod och inköp av traditionellt tillverkade detaljer. Modellen baseras på en systemkostnadsanalys, vilket innebär att endast de kostnader vilka påverkas av en övergång innefattas. Vidare är modellen uppbyggd på så sätt att de olika kostnadskomponenterna, vilka tas fram för respektive metod, adderas. Skillnaden mellan totalkostnaden för respektive metod utgör kostnadsförändringen en övergång leder till, vilken sedan kan appliceras i det projekt Yovinn bedriver. Resultatet av arbetet visar på att osäkerheter är oundvikliga, framförallt för komponenter vilka berör transport- och riskkostnader. Däremot presenteras möjliga tillvägagångssätt för att hantera dessa. Vidare kan den för arbetet framtagna modellen bidra till att identifiera glapp inom studier av kostnadsuppskattning, främst inom lager-, transport- och riskkostnader. Dessutom kan den ligga till grund för utveckling av ett verktyg vilket kan användas för att ta fram ett urval av detaljer, för vilka en övergång till additiv tillverkning, skulle kunna generera kostnadsreducering.
Keywords: 3D printing;AM;additiv tillverkning;beräkningsmodell;kostnadskalkylering;reservdelsindustri
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2020_040
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300949
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.