Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301198
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Rapport examensarbete (1).pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik
Authors: Magnusson, Cecilia
Olausson, Malin
Abstract: Denna rapport beskriver det examensarbete som utförts av studenter inom högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, på uppdrag av teknikkonsultbolaget Conmore. Uppdraget syftade till att utreda företagets möjlighet att uppnå märkningen “Klimatneutralt företag” eller på annat sätt förbättra sin ekologiska hållbarhet. Frågeställningarna som avsågs att besvaras var hur stor klimatpåverkan företaget haft under 2019, hur denna kan reduceras och hur företaget bör klimatkompensera för att bli ett klimatneutralt företag. För att uppnå märkningen “Klimatneutralt företag” så måste företaget uppfylla någon av standarderna ISO 14021 eller PAS 2060 och arbetet bygger generellt på tre steg, inventera, reducera och till sist kompensera för sina återstående utsläpp. Det standardiserade ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) identifierades som den globalt mest accepterade metoden för beräkning av växthusgasutsläpp och användes därför för projektet. Metoden innebär att utsläppen från verksamheten kategoriseras in på olika så kallade scope (1,2 och 3) där man skiljer på direkta och indirekta utsläpp. Resultatet av beräkningarna visade att Conmores totala utsläpp för år 2019 var 47,1 ton koldioxidekvivalenter, vilket var lågt i jämförelse med liknande verksamheter. Utifrån detta resultat drogs slutsatsen att Conmore står sig väl sett ur ett miljöperspektiv, men en förbättringspotential identifierades. Förslag gavs på olika reduceringåtgärder där fokus bör ligga på utförda tjänsteresor som stod för störst mängd utsläpp. Utifrån den litteratursammanfattning som utfördes så urskildes en prioritetsordning för klimatkompensation, framtagen av Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer, där rankingen bygger på graden av klimatnytta. Det kompensationsmedel som rekommenderades till Conmore var i första hand europeiska handelsrätter följt av hållberhetsprojekt. Baserat på slutsatser och observationer så uppfyllde Conmore alla krav för att uppnå märkningen ”Klimatneutralt företag”, efter kompensation för resterande utsläpp, men det behövs ett formellt uttalande för att säkerställa beräkningarna.
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2020:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301198
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.