Partnering som stöd för innovation

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301450
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-03.pdf973.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Partnering som stöd för innovation
Authors: Javebrink, Gabriel
Johnsen, Filippa
Järpehult, Sofia
Karlsson, Viktor
Lind, Christoffer
Thorsell, Gustav
Abstract: Problem Under de senaste åren har förändringstrycket på byggbranschen ökat kraftigt, vilket innebär ett ökat behov av innovation. I en bransch med låg förändringsbenägenhet och begränsad förmåga att implementera nya innovationer finns ett behov av nära samverkan, vilket partnering kan främja. Partnering är i första hand inte utformat för att driva innovation utan är skapat för att effektivisera ekonomistyrningen och öka samverkansgraden. Syfte Syftet med studien är att utreda hur partnering kan utvecklas för att stötta innovation i byggprojekt. Teoretiskt ramverk För att få en tydlig överblick av ämnet förklaras först innovation, och fördjupas med avseende på implementering av innovationer genom modellen value tree of contributing factors to technical innovation av Hardie & Newell (2011). Därefter förklaras partnering och de främsta komponenterna i ett partneringssamarbete med hjälp av Nyströms (2005) partneringblomma. Partneringblomman kompletteras med framgångsfaktorer för partnering av Chan et al (2004) för att ge en bredare bild av begreppets innebörd. Metod För att uppnå syftet med studien intervjuades tolv personer med olika roller och erfarenheter inom partnering och/eller innovation. Innovationsarenan A Working Lab användes som studieobjekt för att intervjua personer som har arbetat med ett innovationsrikt partneringprojekt. Intervjusvaren nyttjades för att belysa hur partnering används och hur innovation implementeras i byggprojekt i praktiken. Resultat och implikationer För att kunna hantera den underliggande komplexitet som finns i branschen och som även återfinns i innovationsprocesser, ställs krav på tydliga men flexibla arbetssätt. Från litteraturen och intervjuerna framkommer det att partnering har flexibiliteten som efterfrågas, men saknar tydligheten. För att uppnå ökad tydlighet ges i studien ett förslag på en modell för att skapa ett innovationsfrämjande partneringsamarbete; partneringblomman för innovation. Eftersom tillämpningen av partnering skiljer sig mellan olika företag är det upp till varje enskilt företag att själva besluta om hur de vill använda partneringblomman för innovation för att utveckla sina befintliga partneringmodeller. Modellen är även ett bidrag till den nuvarande litteraturen inom partnering för innovation.
Keywords: Partnering;innovation;samverkan;samarbete;byggbranschen;byggprocess;projektstyrning;ersättningsmodell;upphandling
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-03
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301450
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.