Urban distribution i sista led till slutkund

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301455
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-09.pdf782.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Urban distribution i sista led till slutkund
Authors: Dahlqvist, Sanna
Harder, Leonard
Inberg, Emil
Olvenmark Holmström, Ossian
Salih, Ali
Thorell, William
Abstract: Allteftersom jordens befolkning ökar och urbaniseringen fortskrider kommer städer att ställas inför utmaningar relaterade till trängsel. Ökad E-handel kombinerat med urbanisering och befolkningsökning påverkar hur man effektivt transporterar försändelser till mottagare i urbana områden. Problem I städer påverkas många intressenter negativt av trängsel och det kostar Europeiska Unionen (EU) uppskattningsvis 1% av BNP. För invånare i städer har trängsel en negativ påverkan i form av ökade hälsorisker samt en ökad olycksrisk, transportörer påverkas genom en ineffektiv verksamhet. Kan trängsel minskas eller undvikas skulle det innebära positiva effekter för alla inblandade intressenter. Syfte Syftet med rapporten är att utvärdera hur olika logistiklösningar för sista ledet till slutkund påverkar trängsel i urbana områden samt logistiklösningarnas hållbarhet utifrån dess miljömässiga-, sociala-, ekonomiska effekter. Logistiklösningarna som behandlas är; lågtrafiksleveranser, urbana konsolideringscenter, smarta skåp, cykelleveranser och drönare. Metod I syfte att besvara rapportens frågeställningar utfördes en strukturerad litteraturstudie (SLR) för att erhålla kvalitativa data över respektive logistiklösning. Resultatet analyserades därefter utifrån modellen triple bottom line (3BL) som tar hänsyn till de miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekterna av logistiklösningarna. Teoretiskt ramverk Det teoretiska ramverket redogör begreppen; urban logistik, hållbarhet, trängsel samt påverkade intressenter. Resultat och implikationer Resultatet av litteraturstudien visar att samtliga logistiklösningar kan reducera trängseln i urbana miljöer. OPD reducerar trängseln genom att nyttja tidpunkter med lägre trafik. Smarta skåp bidrar till minskad trängsel genom en konsolidering av slutdestinationer. Lastcyklar och drönare bidrar till minskad trängsel genom att ersätta större fordon som lastbilar och skåpbilar. UCC har tvetydig påverkan på trängsel men kan uppnå positiva effekter beroende på implementering och externa effekter. Hållbarheten i respektive logistiklösning beror på den specifika kontexten, eftersom den påverkar hur de olika lösningarna influerar de miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.
Keywords: 3BL;hållbarhet;SLR;Sista led till slutkund;trängsel;urban logistik
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-09
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301455
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.