Finansiering av energilager i Afrika

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301464
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-15.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Finansiering av energilager i Afrika
Authors: Bonnedahl, Johan
Karlsson, Filip
Karlsson, Johan
Lindell, Ludvig
Lundgren, Jesper
Murgård, Karl
Abstract: För att bekämpa de stora utmaningar som världen står inför gällande klimatförändringar krävs en omställning till förnyelsebara energikällor. En stor del av de förnyelsebara energikällorna är intermittenta, vilket innebär att de inte producerar elektricitet kontinuerligt. För att möjliggöra en stabil förnyelsebar energiförsörjning krävs därför energilager som kan lagra energin och överbrygga gapet mellan efterfrågan och utbud. Framför allt i stora delar av Afrika finns det goda förutsättningar att producera elektricitet med solceller vilket i synnerhet kombinerat med energilager kan utnyttjas för att bekämpa klimatförändringarna och att skapa en ökad tillgång till elektricitet. Energilager är dock dyra i inköp, vilket är ett hinder för ökad användning. På grund av den höga inköpskostnaden krävs effektiva finansieringsupplägg för att projekten ska kunna genomföras. Med utgångspunkt i bakgrunden ovan syftar rapporten till att undersöka hur förnyelsebara energiprojekt med energilager bör finansieras. Rapportens syfte ämnas att uppfyllas genom att dels kartlägga finansiella aktörer och instrument inom förnyelsebar energi, dels genom att identifiera finansieringsupplägg för enskilda projekt. Rapportens metod är kvalitativ och består av både en litteraturstudie och en datainsamling. Datainsamlingen består av två delar, en intervjustudie och en del där genomförda projekt inom förnyelsebar energi undersöks. Utifrån den insamlade informationen skapas ett ramverk, där olika aktörer och finansiella instrument passas in utifrån investeringsstorlek och risknivå. Slutligen appliceras ramverket på tre olika fall, där finansieringsupplägg tas fram för att ge en djupare förståelse om ramverket. Rapporten resulterar i ett ramverk som kan användas för att identifiera vilka typer av finansiella instrument och aktörer som är lämpliga för att finansiera ett projekt. Utifrån ramverket och lärdomarna vid appliceringen av det dras slutsatsen att projekten bör finansieras av en kombination av olika finansiella instrument och aktörer. I utformandet av ett finansieringsupplägg bör hänsyn också tas till aktörernas unika egenskaper och vad de kan bidra med till projektet. Vidare resulterade rapporten i en förståelse för vikten av att lyckas minimera projektets risk för att lyckas attrahera finansiering för projektet. Slutligen identifierades att alla projekt varierar och därför kräver ett individuellt utformat finansieringsupplägg
Keywords: finansiering;energilager;förnyelsebara energiprojekt;finansieringslösning
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-15
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301464
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.