Emballering inom e-handel och dess miljöpåverkan En studie om emballeringsstrategier, hållbarhet och framtiden

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301467
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
TEKX04-20-17.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Emballering inom e-handel och dess miljöpåverkan En studie om emballeringsstrategier, hållbarhet och framtiden
Författare: Ekman, John
Halmkrona, Joonas
Larsson, Liwia
Lindén, Johanna
Paulsson, Daniela
Schér, Hanna
Sammanfattning: Problem E-handeln har ökat avsevärt de senaste åren och står idag inför ett flertal utmaningar. Företag är på ständig jakt efter resurssnåla emballage samtidigt som det behöver ge ett gediget skydd under varans transport. Emballaget står för en stor del av utsläppen samtidigt som samhället ställer krav på en hållbar e-handel. Det blir därför en avvägning mellan att hitta rätt balans mellan ett hållbart och resurseffektivt emballage samtidigt som det krävs ett grundligt skydd för varan. Syfte Syftet med rapporten är att undersöka hur varors emballering kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv inom e-handeln. Teoretisk referensram Teorin baseras på befintlig forskning inom ämnesområdet och ger en överblick över hållbar emballering, paketeringssystem, materialval och design, återvinning- och återanvändningsmöjligheter och slutligen vilka effekter dessa har på miljön. Vidare behandlas fem av FN:s globala mål som kan kopplas till rapportens syfte. Teoretiska referensramen fungerar som grundbulten i studien och definierar analysmodellen som sedan fungerar som underlag för kommande analys och slutsats. Metod Studien genomfördes som en deskriptiv tvärsnittsstudie där en enkät samt telefonintervjuer användes för att samla primärdata från åtta e-handlare och fyra distributörer. En litteraturstudie samlade sekundärdata som i den inledande fasen av studien skapade en grundkunskap i ämnet och senare möjliggjorde en analys av primärdatan för att besvara forskningsfrågorna. Resultat och implikationer Dagens emballage består främst av pappersmassa-baserade material samt olika former av plast. Vidare innebär en hållbar emballering att emballaget ska vara återanvändningsbart och återvinningsbart samt generera en liten miljöpåverkan. Dessutom bör emballagets storlek optimeras och materialanvändning minimeras. Det existerar en mängd olika utmaningar för att uppnå en mer hållbar emballeringsstrategi, dessa utmaningar berör främst förmågan att kunna optimera emballaget. För att åstadkomma en mer hållbar emballeringsstrategi krävs ökad kommunikation och samarbete mellan e-handlare, distributörer samt konsumenter.
Nyckelord: design;distributör;emballage;e-handel;fyllnadsgrad;förpackning;hållbarhet;material;miljöpåverkan
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Serie/rapport nr.: TEKX04-20-17
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301467
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!