Verktyg för återbruksinventering -En studie av digitala verktyg för återbruk av byggprodukter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302861
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Examensarbete Olivia Nilsson Malak Reslan.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Verktyg för återbruksinventering -En studie av digitala verktyg för återbruk av byggprodukter
Authors: Reslan, Malak
Nilsson, Olivia
Abstract: I takt med ökad befolkning och ett växande samhälle krävs det en mer omfattande byggbransch för att kunna leverera bostäder och andra byggnadsverk. I samma takt står byggsektorn även inför en stor utmaning, att övergå från linjärt till cirkulärt byggande. Bygg- och anläggningssektorn står för en stor andel utsläpp av växthusgaser, samt genererar ungefär en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige med ca 9 miljoner ton av icke-farligt avfall, årligen. Ett tillvägagångsätt för att göra byggsektorn mer cirkulär är att införa återbruk i byggsektorn som kan skapa en längre livslängd för materialen, vilket minskar behovet av nya varor som genererar utsläpp samt minskar mängden deponerade material. För att implementera återbruk krävs det att information samlas in såsom mått, materialinnehåll m.m. för att få en uppfattning om återbrukspotentialen i en produkt och detta görs med en genomgående inventering av en befintlig byggnad. Syftet med studien är att skapa en förståelse för olika arbetssätt och verktyg för återbruksinventering och hur de förhåller sig till den teoretiska synen på inventering, samt tydliggöra förbättringsåtgärder med de arbetssätt och verktyg som finns för återbruksinventering. Genom användning av en litteraturstudie, en kvalitativ analytisk undersökning av flera verktyg samt utfört ett test av ett verktyg i form av en fallstudie kunde syftet besvaras. Resultatet visar att den teoretiska synen på inventering är generaliserad jämfört med hur den praktiska inventeringen sker. Fallstudien visar på att inventeringen är mer komplex där information som ska samlas in saknas eller ej kan avläsas samt att olika komponenter kan kräva olika typer av data som ska samlas in. Inventeringen kan ske i olika stadier, då information såsom återbrukspotential samt återbrukshinder begrundar sig på den data som inventerats tidigare som storlek och materielinnehåll m.m. För att lyckas med inventering för återbruk krävs det att informationen är kvalitetssäkrad och genomgående samt är tillgänglig för alla inblandade aktörer för att kunna agera som underlag i beslutshandlingen. En digitalisering krävs även inom detta område då dagens inventering för återbruk är tidskrävande. Denna digitalisering är i form av verktyg för inventering och/ eller digitala metodiker för inventering som effektiviserar och kvalitetssäkrar inventeringen.
Keywords: inventering för återbruk, återbruk av byggnader, verktyg för inventering
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302861
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.