Utmaningar med design för dekonstruktion -Kombinerad intervju- och litteraturstudie

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302863
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Examensarbete Aws Alsamir, Vu Thieu Ly.pdf807.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utmaningar med design för dekonstruktion -Kombinerad intervju- och litteraturstudie
Authors: Alsamir, Aws
Ly, Vu Thieu
Abstract: Avfallet som produceras av byggsektorn utgör en tredjedel av det totala avfallet som produceras i Sverige. Byggsektorn står även för en stor del av det farliga avfallet som produceras. Under de senare åren har koldioxidutsläppen ökat på grund av att byggbranschen ständigt växer. Byggbranschen har sedan långt tillbaka präglats av ett linjärt system som inte tar hänsyn till produktens slutskede, där materialen för det mesta blir utfyllnadsmassor eller hamnar i deponi. För att uppnå en högre grad av hållbarhet krävs det en omställning till cirkulära lösningar. Det krävs planering redan vid tidigt skede av byggnationen för att minimera avfallet och miljöbelastningen till följd av byggnaden. En cirkulär lösning som kan tillämpas är Design För Dekonstruktion (DFD), metoden underlättar för framtida demonteringsprocess. DFD handlar om att planera för demontering redan vid tidigt skede av byggnationen. Metoden medför till en ökad återanvändning av byggnadsmaterialen och byggnadskomponenterna. Riktlinjer för DFD har tagits fram för att underlätta arbetet för att implementera DFD. Metoden har miljömässiga, ekonomiska liksom sociala fördelar. Med hjälp av design för dekonstruktion så utvidgar man utnyttjandet av materialen, vilket minskar belastningen på jordens resurser. Återförsäljning av återanvända material och komponenter genererar ekonomiska vinster. DFD kan även bidra till att nya arbetstillfällen uppstår. Med utgångspunkt i arbetet att studera och undersöka det utmaningar som finns kring DFD för nybyggnation, har olika utmaningar tagits fram med hjälp av en fördjupad litteraturundersökningen och intervjuer med olika aktörer i byggsektorn. Utmaningarna som sammanställdes från litteraturstudien och intervjuerna är regelverk, intresse/efterfrågan, metoder/verktyg, osäkerhet, Marknad, Kunskap och information, tidskrävande, konservativ bransch och Modulärtbyggande. Från de sammanställda utmaningarna kunde en kategorisering utföras där utmaningar som berör designskedet, slutskedet eller båda skeden placerades under respektive kategori. Kategoriseringen av utmaningarna ger en bättre överblick av utmaningen och var i byggprocessen som utmaningen berör. Intervjustudien kunde belysa att trots den låga kunskapen bland aktörerna gällande DFD kunde många likheter hittas. Detta innebär att aktörerna påvisar en god trovärdighet men även en god insikt av vad utmaningarna kring DFD kan vara. Det sammanställda utmaningarna kunde påvisa tre centrala utmaningar regelverk, intresse/efterfrågan och marknad. Dessa utmaningar bör studeras och undersökas för att det anses vara viktigare. Det olika utmaningarna har kopplingar till varandra vilket innebär att överkommande av en utmaning bidrar till att andra utmaningar förenklas eller underlättas. Syftet med det sammanställda utmaningarna är att ge en ökad förståelse och kunskap samtidigt en grund för allmänheten och aktörerna att arbeta för att överkomma dessa. Resultaten från intervjustudie påvisade att cirkularitet är fortfarande ett nytt koncept inom sektorn, företagen har enbart arbetat i mindre skalor och inga större förändringar har tagits plats. Följaktligen är DFD fortfarande väldigt nytt och outvecklat ämne i Sverige.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302863
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.