Hur ser fastighetsbranschen på idrottsanläggningar som affärsområde? En kartläggning av marknaden och vilka incitament som påverkar de privata aktörernas investeringsvilja

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302933
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Hur ser fastighetsbranschen på idrottsanläggningar som affärsområde? En kartläggning av marknaden och vilka incitament som påverkar de privata aktörernas investeringsvilja
Författare: Caris, Daniel
Klasson, Gustav
Sammanfattning: Bristen på idrottsanläggningar i Sverige är ett rikstäckande problem. För kommuner är det svårt att på egen hand tillgodose invånarnas behov av fler anläggningar till följd av en större och mer aktiv befolkning. Det blir helt enkelt för stora kostnader att bygga nytt och samtidigt renovera och förvalta befintligt bestånd. Kommunerna behöver då avlastning från den privata sektorn. Men vilka incitament saknar den privata sektorn för att ta del av affärsområdet idrottsanläggningar, vilket de inte gör i stor utsträckning idag, och hur ser branschen generellt på affärsområdets potential? Undersökningens empiri baseras på flermetodsforskning där den kvalitativa metoden föregår den kvantitativa. Intervjuer genomfördes med branschaktiva som har erfarenhet av idrottsanläggningar som affärsområde vilket genererade påståenden som sedan marknaden fick möjlighet att ta ställning till genom en enkät. Resultatet av empirin visar främst att de ekonomiska incitamenten är för få och för dåliga enligt branschen. Marknaden verkar dock nyfikna på idrottsanläggningar som affärsområde, främst till följd av den växande trenden med att förvalta samhällsfastigheter. Undersökningen visar också att det finns sätt att öka de ekonomiska incitamenten genom att andra verksamheter eller byggrätter inkluderas i upphandlingarna. Även plan- och upphandlingslagstiftning verkar utgöra hinder för idrottsanläggningar, främst i ett tidigt stadie i planeringsfasen. Idag är idrott knappt representerat i PBL och kommuner verkar rädda för att samarbeta för tätt med specifika företag eller föreningar för att upprätta idrottshallar på grund av att det inte får framstå som att vissa företag eller idrotter favoriseras. Vi ser potential för idrottsanläggningar som affärsområde för privata aktörer, men det krävs genomarbetade ekonomiska modeller och fler lyckade exempel innan fler vill ta del av kakan.
Nyckelord: Idrottsanläggningar;affärsområde;privata aktörer;incitament;ekonomi;potential;plan- och bygglagstiftning
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302933
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!