Post-consumer textilier - avfall eller resurs? Undersökning av post-consumer textilier med fokus på termokemisk återvinning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303565
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_2021_last_version.pdf5.82 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Post-consumer textilier - avfall eller resurs? Undersökning av post-consumer textilier med fokus på termokemisk återvinning
Authors: Agnéus, Amanda
Dahlqvist, Eva
Fojt, Marta
Jonsson, Philip
Nilsson, Linnea
Åkesson, Emma
Abstract: Konsumtionen av textilier har ökat drastiskt de senaste åren vilket har lett till stor påverkan på miljö och människor. Därför finns ett behov för ytterligare kunskap i hanteringen av post-consumer textilier, till exempel vad som skall göras med avfallet och hur detta avfall ska minimeras. Det kommande producentansvaret för textilier i Sverige innebär en ökad insamling av textilier och är ett viktigt incitament för utvecklandet av återvinningsprocesser. I dagsläget används främst mekanisk och kemisk återvinning men dessa fungerar i nuläget endast för ett fåtal olika fibrer. Den här rapporten har som mål att undersöka post-consumer textilier, med ett fokus på termokemisk återvinning vilket är en metod där polymerer bryts ner till dess baskemikalier vid höga temperaturer. Undersökningen inkluderar intervjuer med olika ledande aktörer i områden relaterade till svensk textilindustri för att få inblick i ämnet. Däribland information om producentansvar och termokemiskåtervinning från industrins perspektiv. Problemen kring post-consumer textilier diskuteras utifrån miljömässiga, etiska och juridiska aspekter för att ge ett holistiskt perspektiv på systemet. För att undersöka termokemisk återvinning av textilier utfördes laborativa experiment genom pyrolys av textilier med olika fibersammansättningar. Målet var att få tillbaka produkter med högt värde med avseende på molekylär komplexitet. Resultaten från laborationen visade att ett brett spektrum av kemikalier kan erhållas genom termokemisk återvinning. Huvudprodukterna har olika användningsområden och ytterligare undersökningar behöver göras för att bestämma värdet på produkterna och för att undersöka om det är miljömässigt fördelaktigt med termokemisk återvinning. Från arbetet dras slutsatsen att olika återvinningsmetoder, däribland termokemisk, kommer behöva användas parallellt för att nå FN:s globala mål. En viktig del av denna omställning är beslutet om producentansvar. En ytterligare slutsats från rapporten är att en förlängd användarfas leder till en lägre miljöpåverkan. En omställning till en cirkulär textilindustri kommer inte utan etiska konsekvenser varpå påverkan från dessa måste undersökas och förebyggas.
Keywords: textilåtervinning;termokemisk återvinning;pyrolys;elastan;polyester;polyamid;post-consumer textilier;producentansvar;cirkularitet;avfallshierarkin
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303565
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.