Företagsuppbyggnad i förhållande till hyresnivåer och produktionskostnad: ett steg mot minskad socioekonomisk boendesegregation

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303788
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Fritzell Malin - Wiik Paula.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Företagsuppbyggnad i förhållande till hyresnivåer och produktionskostnad: ett steg mot minskad socioekonomisk boendesegregation
Authors: Fritzell, Malin
Wiik, Paula
Abstract: Studien utgår från en fördelningsmodell som syftar till att uppnå social blandning i flerbostadshus för att motverka socioekonomisk boendesegregation. Studien förutsätter att det finns ett samband mellan produktionskostnad och hyresnivå. Den har baserats på antagandet om att det finns olika förutsättningar för företag att nå låga hyresnivåer. Det finns enligt vår kännedom inga tidigare studier som undersöker faktorer i ett företags uppbyggnad i förhållande till hyresnivåer. Faktorer i företagsuppbyggnad som ligger till grund för analysen är ägandeform, företagsform, börsnotering, åtagande, storlek, grad av digitalisering, kundsegment, kanaler, intäktsströmmar, miljöinriktning, byggnadsmaterial stomme och produktionssätt. Dessa faktorer valdes ut i förväg för att de kan ha en ekonomisk påverkan. Utöver dessa tillkom faktorerna organisation samt syfte och värdering under genomförandet av undersökningen. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ tvärsnittsdesign för att studera sambandsmönster. Det är tio företag som har intervjuats i studien som har utgått från ett fiktivt markanvisningsunderlag. Resultatet visade att två av de medverkande företagen kunde nå de önskade hyresnivåerna, sju kunde inte nå dem och en avstod från att yttra sig. Det är utifrån förmågan att nå önskade hyresnivåer som vi bedömt i vilket utsträckning faktorerna i företagets uppbyggnad påverkar. Faktorerna som i resultatet visat sig ha påverkan är företagets syfte och värderingar, åtagande, produktionssätt, kanaler, börsnotering och intäktsströmmar. De två sistnämnda påverkar huvudsakligen utifrån avkastningskrav. Vi såg även att faktorerna samspelar med varandra vilket försvårade analysen. Resterande av de valda faktorerna kräver ytterligare undersökning eller visar avsaknad på samband. Utgångspunkten för studien med ett samband mellan låg produktionskostnad och låg hyresnivå upplever vi bekräftats i undersökningen. Andra faktorer som uppvisar en påverkan på företagens förmåga att nå låga hyresnivåer är kommunala krav, detaljplaneprocesser, bidrag, myndighetskrav, markpriser, platsens läge, marknaden och dess konkurrens.
Keywords: Socioekonomisk boendesegregation, produktionskostnad, hyresnivå, hyresrätter, företagsuppbyggnad, produktionssätt, samhällsbyggnad
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303788
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.