Gröna tak och väggar i urbana miljöer

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304050
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-07.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Gröna tak och väggar i urbana miljöer
Authors: Blom, Julia
Emanuelsson, Moa
Härnström, Elsa
Johansson, Frida
Nordlander, Albin
Roos, Theodor
Abstract: Mänskliga aktiviteter har en negativ påverkan på luftkvalitet och bullernivåer i städer, och leder genom klimatförändringar till högre temperaturer samt kraftigare och mer frekventa skyfall. Att städer byggs allt större och tätare gör dem än mer sårbara för att hantera dessa aspekter, i takt med att grönområden försvinner. När gröna och naturliga miljöer byts ut mot hårdgjorda ytor, minskar ekosystemtjänster som luftrening, bullerdämpning samt möjligheten för dagvatten att infiltrera ner i jorden. Klimatet förändras i allt högre grad, och med dessa förändringar måste städer anpassas för att bli mer resilienta och förberedda inför framtiden. Arbetet utfördes i Göteborg och syftade till att undersöka gröna tak och väggars användning, vilka har beskrivits som några av de mest strategiska verktygen för att klimatanpassa städer. Med hjälp av en bred litteraturstudie kartlades gröna taks och väggars styrkor och svagheter i avseende på sociala, tekniska och ekonomiska aspekter. För att utreda lokala aktörers inställning till teknologin, samt lämpligheten av att anlägga gröna tak och väggar i Göteborg, utfördes även en fallstudie. I fallstudien ingick en intervjustudie, samt en platsspecifik litteraturstudie som behandlade styrande dokument, planer och rekommendationer från bland annat Göteborgs Stad. Resultaten pekar på att gröna tak och väggar är effektiva verktyg för att stärka ekosystemtjänster i städer, men att de inte kan ersätta värdet från naturliga grönytor. Gröna tak och väggar har en ökande trend, och kan med rätt förutsättningar anläggas i de flesta svenska stadsmiljöer. Däremot är brist på erfarenhet, kunskap, incitament, samt en rädsla för hur gröna husytor påverkar byggnadens konstruktion och underhåll, hinder för framtida utveckling. Rekommendationer till olika aktörer i framtiden är bland annat att skapa pilotprojekt som tillåter mer forskning, att undersöka möjligheten till att införa fler ekonomiska incitament, samt att skapa verktyg för att mäta de långsiktiga ekonomiska värden som gröna husytor medför genom förbättrade ekosystemtjänster.
Keywords: gröna tak;gröna väggar;ekosystemtjänster;buller;luftkvalitet;dagvattenhantering;urbana miljöer
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-07
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304050
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.