En jämförande analys av väg och sjötransport av gods med avseende på kostnader för luftföroreningar samt buller - En fallstudie om samhällsekonomiska kostnader

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304337
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Grupp 36 - Humla & Mebius - En jämförande analys av väg och sjötransport av gods .pdf912.74 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: En jämförande analys av väg och sjötransport av gods med avseende på kostnader för luftföroreningar samt buller - En fallstudie om samhällsekonomiska kostnader
Authors: Humla, Simon
Mebius, Alexander
Abstract: Transittransporter genom Sverige via väg E6 och E20 från Öresundsbron till Svinesundsbron ger upphov till samhällsekonomiska kostnader orsakat av luftföroreningar och buller. Det är kostnader i form av sjukhusbesök och uteblivna arbetsdagar. Även bostadspriser kan påverkas. I det här arbetet utvärderades potentialen i en förflyttning av gods från väg till sjötransport utifrån dessa kostnader för det svenska samhället. Trafikverkets rapport ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn” (ASEK) är verktyget som användes till detta ändamål. Därför gjordes även en känslighetsanalys av verktyget som sådant. Vidare utvärderades skillnaden i totala CO2-emissioner mellan väg kontra sjötransport enligt det scenario som studien utgår ifrån. Detta för att nyansera bilden av det ”lämpligaste” transportalternativet. Studien begränsades till ett scenario där den nämnda vägsträckan jämfördes med ett genomsnittligt roro-fartyg som trafikerade samma distans i km och kostnadsvärderingarna utgick från ett genomsnitt för tätorter då terrängen längs den valda sträckan är varierande med hänsyn till befolkningsexponering. Resultatet av studien visade på osäkerheter runt exakta kostnader beroende på hur sjöfartens partikelutsläpp värderades. Att inkludera sjöfartens partikelutsläpp i beräkningen av samhällsekonomiska kostnader gjorde sjöfarten till det minst lämpliga alternativet. Däremot var sjöfarten att föredra förutsatt att partikelutsläppen utelämnades. Osäkerheter i ASEK var frekvent återkommande för beräkning av sjöfartens kostnader då underlaget för detta transportsätt inte levde upp till samma standard som för vägtransporter. Osäkerheterna var så pass omfattande att externa fartygsdata krävdes till beräkningar av samhällsekonomiska kostnader. Utöver resultatet för samhällsekonomiska kostnader orsakat partiklar och kväveoxider så visade studien att lastbilarna enligt scenariot släppte ut 57% mindre koldioxid än fartyget.
Keywords: samhällsekonomiska kostnader;Sverige;luftföroreningar;buller;transittransport;ASEK;kväveoxider;partiklar;koldioxid;närsjöfart
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304337
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.