Distribution med cykel i stadsmiljö - En jämförelse mellan bil- och cykelbud

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Olofsson, Felix
Persson, Ian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Godsleveranser och trafik ökar i storstäder vilket skapar alvarliga konsekvenser så som begränsad framkomlighet och miljöpåverkan. Denna rapport undersöker vilka effekter ett godstransportsbolag som verkar i urbana miljöer i Sverige kan få genom att byta transportsätt från bil till cykel. Effekterna delas in i ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga. Resultaten visar att det finns positiva effekter för företag att överväga cykelbud i stället för bilbud vid stadsdistribution, samt vissa begränsningar där effekterna kan bli negativa. Ekonomiska effekter blir att företag får lägre inköpspris för fordon och lägre driftskostnader för leveranser vid användning av cykel. Ur miljösynpunkt är cykel ett bättre alternativ än bil vid leveranser då en cykel inte har några direkta utsläpp. Sist visar resultatet att cykel kan även vara positivt i tidsmässiga effekter om framkomligheten är begränsad och avstånden för leveransen är korta. Rapporten skrivs i Göteborg men är riktad åt svenska storstäder och urbana miljöer i allmänhet. Studien är utförd med deduktiv ansats. Data är insamlad via samarbetsföretag samt vetenskapliga rapporter. Studien avgränsas till direkta utsläpp från transportsätten samt direkta ekonomiska skillnader så som kostnader för inköp och drift.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Godsleveranser, stadsdistribution, cykelbud, urban miljö, stadsmiljö, cykelbud, bilbud
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material