Handkraft: Av-elektrifiering av matberedare

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304601
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatarbete_Handkraft slutgilitig.pdf14.9 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Handkraft: Av-elektrifiering av matberedare
Authors: Banér, Marcus
Eken, Gizem
Kuhlin, Moa
Mårdh, Albin
Ngo, Philip
Smedbäck, Felicia
Abstract: M˚anga hush˚allsprodukter drivs idag med elektricitet. Trots att detta lett till ett ¨okat kundv¨arde i form av enkelhet har l¨osningarna ofta en negativ milj¨op˚averkan, kr¨aver mycket energi och bidrar med oljud. Detta arbete har utforskat m¨ojligheten att ta en elektrisk matberedare och omvandla den till en motsvarande variant som enbart drivs av handkraft. En s˚a kallad av-elektrifierad matberedare. F¨or att f˚a en bild av dagens anv¨andning av matberedare analyserades marknaden genom marknads- och kundunders¨okningar vilket gav en grund f¨or vilka delar som var viktiga att beh˚alla i en av-elektrifierad matberedare. Genom att analysera befintliga l¨osningar och konkretisera vad som praktiskt utg¨or matberedaren valdes omr˚aden i behov av f¨orb¨attring ut som sedan genomgick en utveckling. I och med att de tidigare l¨osningarna varit elektriska lades stor vikt p˚a hur de mekaniska komponenterna teoretiskt skulle konstrueras f¨or att matberedaren skulle kunna prestera p˚a samma s¨att som en elektrisk variant. En elektrisk referensl¨osning anv¨andes f¨or m¨ojligheten att kunna g¨ora intressanta j¨amf¨orelser. N¨ar ett vinnande koncept etablerats gjordes s˚av¨al en digital modell och en fysik prototyp f¨or att analysera utformning samt praktiskt kontrollera att konceptet fungerade som t¨ankt. Den digitala modelleringen visualiserade utformningen b˚ade ur ett estetiskt perspektiv men ocks˚a f¨or att visa hur komponenterna beh¨ovde anpassas efter varandra och kravspecifikationen. Prototypen avs˚ag att testa k¨ansla och funktion vid anv¨andning. T¨ankta resultat p˚a produktupplevlse och utv¨axling uppn˚addes, men en effekt som var likv¨ardig ett elektriskt alternativ uppn˚addes inte. Den k¨andes behaglig att anv¨anda och kunde uppn˚a ett varvtal som st¨amde ¨overens med referensl¨osningen n¨ar vevhastigheten var 1 varv/sekund, dock stannade mekanismen s˚a fort ett h¨ogre motst˚and uppstod. Utifr˚an modellerna valdes ¨aven material f¨or respektive komponent ut f¨or att b˚ade bidra med en bra produktupplevelse samt f¨or att produkten skulle f¨ormedla den k¨ansla som presenteras i rapportens moodboard. Med dessa modellerna genomf¨ordes ¨aven ytterligare analyser, exempelvis avseende milj¨op˚averkan samt kostnadsuppskattning f¨or att producera konceptet. Dessa analyser gav en inblick i hur det av-elektrifierade konceptet som togs fram presterade j¨amf¨ort med den elektriska referensl¨osningen och d¨ar blev det klart att vad g¨aller total energif¨orbrukning under en livscykel minskade detta f¨or den av-elektrifierade matberedaren j¨amf¨ort med den elektriska referensl¨osningen. Koldioxidutl¨appet minskade ¨aven f¨or den av-elektrifierade matberedaren vad avser hela dess livscykel. Kostnadsanalysen visade p˚a m¨ojlighet att kunna skapa en konkurrenskraftig av-elektrifierad variant med en uppskattad produktionskostnad mellan 428-475 kr men en mer omfattande analys ¨ar n¨odv¨andig f¨or en fullst¨andig uppfattning om de ekonomiska implikationerna till f¨oljd av av-elektrifiering.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304601
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.