COVID-19 Pandemins effekter: en analys av pandemins påverkan på detaljhandeln: från butikshylla till lager- och logistikkomplex

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304664
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Philip Fernfors - Richard Wallin.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: COVID-19 Pandemins effekter: en analys av pandemins påverkan på detaljhandeln: från butikshylla till lager- och logistikkomplex
Authors: Fernfors, Philip
Wallin, Richard
Abstract: Fastighetsbranschen blev initialt hårt påverkad av covid-19-pandemin. Redan innan pandemins start noterades ett tydligt trendskifte där allt större vakanser observerades i detaljhandelns fysiska fastighetsbestånd och där efterfrågan på̊ logistik- samt lagerlokaler succesivt ökat. Examensarbetet ämnar besvara om den ökade efterfrågan på̊ e-handel, med fokus på̊ covid-19-pandemin som en accelerator, resulterat i en hastigare utveckling av fastighetsmarknaden över tid, där efterfrågan avseende logistik- och lagerlokaler ökar samtidigt som efterfrågan därmed minskar för den fysiska detaljhandeln i Sveriges största tätorter. Eftersom e-handeln har ökat drastiskt det senaste decenniet, i takt med att internet blir tillgängligt för allt fler individer, så har också̊ behovet att besöka fysiska butiker inom detaljhandeln minskat. Arbetet syftar till att undersöka och vidare kartlägga om landskapet för fastighetsmarknaden till stor del har präglats av covid-19-pandemin, där det befintliga fastighetsbeståndet inte fyller samma funktion längre. En kartläggning av detta slag möjliggör att bedöma om framtida fastighetsutveckling behöver bemötas på̊ ett nytt sätt för att tillgodose de nya behov i fastighetssegmentet som pandemin medfört. Kartläggningen hjälper också̊ till att besvara om det befintliga fastighetssegmentet behöver anpassas för att inte uppnå̊ allt för stora vakansgrader. Undersökningsmetoderna har utgjorts av en flerfallstudie där kvalitativa semistrukturerade intervjuer med branschaktiva deltagit, kvantitativa undersökningar där rapporter och barometrar studerats samt en inledande litteraturstudie. Tillsammans har metoderna format resultatet av analysen, där det tydligt går att notera hur pandemin drabbade den fysiska handeln hårt – men som nu är tillbaka upp igen, allt eftersom samhället åter öppnar. E-handelsbolagen fick emellertid göra en omställning som inte tidigare betraktats, där handelsvolymerna till dags dato är de högsta som någonsin uppmätts i Sverige. Resultaten talar i sin helhet för en utveckling som går alltmer åt e-handelns håll, men att övergången tar tid och att behovet för den fysiska butikshandeln än är stor hos den svenska befolkningen.
Keywords: Fastighet, handel, e-handel, detaljhandel, pandemi,;covid-19, Sverige, lager, logistik, fastighetsmarknad
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304664
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.