Social hållbarhet i framtidens boendemiljöer: en studie om social hållbarhet och trygghetsskapande åtgärder vid nybyggnation

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304718
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Gabriel Tiveskog och Linnea Höök.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Social hållbarhet i framtidens boendemiljöer: en studie om social hållbarhet och trygghetsskapande åtgärder vid nybyggnation
Authors: Höök, Linnéa
Tiveskog, Gabriel
Abstract: Detta examensarbete berör socialt hållbara boendemiljöer med fokus på trygghet. Ämnet är relevant då frågor kring hur vi skapar långsiktigt säkra och hållbara boendemiljöer kommit att få allt större utrymme inom stadsplaneringen som ofta inkluderar många olika aktörer och intressen. Tidigare studier har visat att social hållbarhet är det perspektiv som återkommande ges minst utrymme i denna process. Flertalet studier visar på att begreppet social hållbarhet är komplext och svårdefinierat. En viktig utgångspunkt för att uppnå socialt hållbara boendemiljöer är att man tar hänsyn till lokala förutsättningar och utmaningar samt göra de människor som projektet berör delaktiga i processen. Examensarbetet genomförs i samverkan med Hyresgästföreningen med syfte att skapa en bredare förståelse för hur stadsplaneringen i ett tidigt skede kan främja socialt hållbara och trygga boendemiljöer för de boende. Studien tar avstamp i en litteratursammanställning av befintlig forskning kring trygghetsskapande åtgärder kopplat till den fysiska miljön. Den andra delen av arbetet avser en fallstudie där Hyresgästföreningen varit en aktiv aktör för att representera framtida hyresgästers intressen. Studien belyser hur olika aktörer i ett bostadsprojekt ser på hållbara boendemiljöer, vilka åtgärder man vidtagit samt vilket utrymme de boendes röst ges i projektet för att främja social hållbarhet med fokus på trygghet. Studien pekar på goda erfarenheter av samverkan med Hyresgästföreningen samt goda möjligheter att skapa socialt hållbara boendemiljöer med avseende på trygghet om dessa perspektiv integreras i planeringens tidiga skede. Utmaningarna att ta projektet från vision till verklighet projekt är många och behovet av att se arbetet med social hållbarhet och trygghet som en långtgående process är därför nödvändigt.
Keywords: Hållbara boendemiljöer, hållbar stadsutveckling, hållbar stadsplanering, social hållbarhet, socialt hållbara boendemiljöer;trygghet, trygghetsskapande åtgärder, hållbart byggande
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304718
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.