Utvärdering av en vätskekromatografisk kolonn med kombinerad retentionsmekanism

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304750
Download file(s):
File Description SizeFormat 
KBTX10-22-10.pdf14.79 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Utvärdering av en vätskekromatografisk kolonn med kombinerad retentionsmekanism
Authors: Allgén, Elin
Enarsson, Ellen
Hedström, Erik
Martinsson, Ingrid
Sarge, Henrik
Sellén, Hannes
Abstract: Inom l¨akemedelsindustrin anv¨ands idag v¨atskekromatografiska separations- och analysmetoder i stor omfattning f¨or produktutveckling och kvalitetskontroll. En vanlig metod ¨ar Reversed Pha se Liquid Chromatography d¨ar metanol ofta anv¨ands som l¨osningsmedel vid provberedning. Till f¨oljd av metanolens h¨oga polaritet kan sv˚arigheter uppst˚a, framf¨orallt st¨ors f¨ordelningsj¨amvik ten mellan station¨arfasen och mobilfasen. Detta begr¨ansar m¨ojligheten att uppn˚a goda kroma tografiska resultat. Syftet med detta projekt var d¨arf¨or att unders¨oka kolonnen, Coresep 100, vilken anv¨ander sig av b˚ade reversed phase- och jonbytesmekanism vid separation. Kolonnen utv¨arderades genom att analysera sju substanser, som ¨ar vanliga vid metodutveck ling, utifr˚an de tre delproblemen: sameluering, l˚anga retentionstider och d˚alig toppsymmetri. F¨or att f¨ors¨oka hitta l¨osningar till delproblemen genomf¨ordes analyser d¨ar olika parametrar va rierades. Parametrarna som unders¨oktes under detta projekt var fl¨odeshastighet, pumpgradient och olika sammans¨attningar av mobilfasen, s˚asom dess pH och jonstyrka. Repeterbarheten f¨or kolonnen utv¨arderades ocks˚a. Den kombination av parametrar som uppvisade mest lovande resultat var en mobilfas med pH 2,3; konstant saltkoncentration p˚a 70 mM NaCl, tillsammans med pumpgradienten 20-5 och en fl¨odeshastighet p˚a 0,8 ml/min. Utifr˚an de resultat som erh˚allits drogs slutsatsen att kolonnen ¨ar l¨amplig f¨or vidare arbete, d˚a problem med sameluering ans˚ags kunna undvikas och retentionstiderna bed¨omdes vara godtagbara. Ett vidare arbete ans˚ags kunna inrikta sig p˚a att l¨osa det kvarst˚aende problemet med delvis bristande toppsymmetri och relativt breda toppar.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304750
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.