Hur klarar dagens europeiska sjöfart kommande koldioxidintensitetskrav? - En studie av hur fartygsflottan presterar enligt IMO:s kommande globala CII-reglering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304829
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur klarar dagens europeiska sjöfart kommande koldioxidintensitetskrav? - En studie av hur fartygsflottan presterar enligt IMO:s kommande globala CII-reglering
Authors: Forsmark, Fredrik
Mårtensson, Sebastian
Abstract: Världen står inför gigantiska klimatutmaningar, där sjöfarten står för runt 3% av alla växthusgasutsläpp i världen. Efter parisavtalet 2016 införde International Maritime Organization (IMO) 2018 en strategi om att eliminera växthusgasutsläpp detta århundrade med en halvering till 2050. För att kunna nå dessa mål har medlemsländerna kommit överens om flera olika regleringar och åtgärder. Carbon Intensity Indicator (CII) är ett av dessa, som denna uppsats behandlar, kommer införas 2023. Det kommer att innebära ett betygssystem som betygsätter fartygens koldioxidutsläpp i relation till fartygens storlek. Syftet med uppsatsen är att studera hur den europeiska fartygstrafiken skulle påverkas av CII-regleringen. Mer specifikt, undersöks vilka betyg den europeiska fartygstrafiken 2019 skulle få enligt CII-betygsskalan från införandet 2023 till 2050. Uppsatsen undersöker även vilka betyg naturgasdrivna (LNG) fartyg får när metan tas med i CII-beräkningen utöver koldioxid. Slutligen undersöks CII-betygens relation till fartygstrafikens transporterade last, transportarbete, för år 2023. 48% av de fartyg som trafikerat EU:s farvatten 2019 skulle inte uppnått ett godkänt betyg vid införandet av regleringen 2023 om de presterade motsvarade som år 2019. Uppsatsen finner att nästan hela flottan som trafikerar EU:s farvatten 2019 inte kommer att nå upp till IMO:s krav 2050, endast 16 fartyg av 10 662 når upp till ett godkänt betyg. När metanutsläppen tas med i beräkningen gällande naturgasdrivna fartyg försämras CII-betyget avsevärt. Resultaten för utsläppen per transportarbete i relation till CII-betyg visar på vissa diskrepanser för de flesta fartygstyper, men generellt korrelerar betyg med utsläppen. Detta kan förklaras med att utnyttjandegraden är lägre för dessa fartyg. Sammanfattningsvis är det tydligt att sjöfarten kommer att behöva förändras drastiskt de närmaste 30 åren för att nå IMO:s mål.
Keywords: IMO;Koldioxidutsläpp;CII;Reglering;SEEMP;MARPOL;MRV;Klimat;Sjöfart
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304829
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.