Övning ger färdighet? - En fallstudie av ett fartygs möjligheter och begränsningar till kompetenshöjande övningar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304830
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Grupp 62 - Löwendahl & Mattsson - Övning ger färdighet.pdf982.77 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Övning ger färdighet? - En fallstudie av ett fartygs möjligheter och begränsningar till kompetenshöjande övningar
Authors: Löwendahl, Linda
Mattsson, Patrik
Abstract: Övningsverksamhet är frekvent förekommande ombord fartyg. Många gånger har fartygsolyckor bidragit till utvecklingen av regelverk och säkerhetsövningar för att höja besättningens förmåga att hantera kriser. För att ge förutsättningar till kompetenshöjande övningar behöver pedagogik och inlärning tas i beaktande, något vilket inte getts lika stort utrymme. Den här fallstudien, utförd ombord ett svenskt fartyg, har till syfte att undersöka vilka faktorer som höjer besättningens kompetens under övningar. Vidare undersöks vilka förbättringar som kan införas och vilka specifika omständigheter som kan begränsa övningarnas effekt. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, litteratursökning samt dokumentation hämtad från fartyget. Resultaten visar på att ett praktiskt lärande, med kompetenta instruktörer, realistiska scenarion och återkoppling är framgångsfaktorer för kompetenshöjning. Fallstudien påvisade inga konkreta förbättringar ombord fartyget, dock framkom hög arbetsbelastning, ogynnsamma väderförhållanden och till viss del realism som begränsande omständigheter vilka försämrade inlärningen. Resultaten har en betydelsefull roll i hur arbetet med kompetenshöjande övningsverksamhet ombord fartyg kan utvecklas, inom pedagogiska aspekter. Resultaten kan vidare bidra med insikter angående hur viktig besättningens engagemang och inställning till övningar är. Viktigt att ta i beaktande är att fallstudien enbart undersöker ett fartyg, förutsättningar kan skilja sig ombord andra fartyg och besättningar. För ett mer generaliserat perspektiv angående kompetens och förutsättningar ombord krävs vidare studier.
Keywords: säkerhetsövningar;pedagogik;kunskapsöverföring;kompetens;upplevelsebaserat lärande;krishantering
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304830
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.