Den goda blandstaden: en komparativ undersökning av blandstadsområdena Nya Hovås och Vallastaden

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304846
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
ACEX20 Lisa Gustafsson och Antonia Jonsson.pdf983.15 kBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Den goda blandstaden: en komparativ undersökning av blandstadsområdena Nya Hovås och Vallastaden
Författare: Gustafsson, Lisa
Jonsson, Antonia
Sammanfattning: Det blir alltmer vanligt att planera svenska städer enligt planeringskonceptet blandstad. Begreppet har dock inte en entydig definition inom branschen. Detta medför svårigheter att tillämpa konceptet i ett verkligt sammanhang, då det inte finns en gemensam bild av vad det innebär. Bräcke diakoni har som ambition att utveckla Bräcke park, beläget på Hisingen i Göteborg, därför är det av värde för dem att känna till konsekvenser och kvaliteter som blandstadskonceptet kan medföra. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl blandstadskonceptet lämpar sig vid utveckling av Bräcke park. För att ta reda på detta har blandstadsområdena Vallastaden och Nya Hovås analyserats och jämförts. Tidigare forskning, offentlig statistik och semistrukturerade intervjuer har genomförts och analyserats i syfte att besvara frågeställningen. Den tidigare forskningen påvisar att en blandstad ofta innebär blandade funktioner, social blandning, integration, mångfald och förtätning. Statistiken visade att områdena har högre inkomster och blandade upplåtelseformer. Den visade även på bättre hälsa, högre utbildningsnivå och lägre arbetslöshet. Funktionsblandning och blandat boende på kvartersnivå identifieras som två viktiga aspekter av blandstaden, som fått goda utfall. Dessutom är integration och mångfald två viktiga aspekter för social blandning som de försökt åstadkomma i både Vallastaden och Nya Hovås. Vid utveckling av Bräcke park är det fördelaktigt om man lyckas skapa social blandning genom mångfald och integration. Hyressättningar blir viktigt för social inkludering. Det har visat sig värdeskapande att det finns en funktionsblandning samt blandat boende i olika skalnivåer. Blandade trafikslag som tillfredsställer många olika grupper i samhället är också värdeskapande. En effektiv process kan uppnås genom kravställningar på samarbetande parter samt tydliga begreppsförklaringar för att underlätta ett gott resultat. Avgränsningar för arbetet var att endast ett fåtal företeelser i områdena beaktades samt att Bräcke diakonis visioner är de som ligger till grund för områdets framtida planer.
Nyckelord: blandstad, Nya Hovås, Vallastaden, funktionsblandning;social blandning, mångfald, integration
Utgivningsdatum: 2022
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304846
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!