Bridge Resource Managements roll i hanterandet av en krissituation - En simulator- och intervjubaserad studie om Bridge Resource Management och användandet av checklistan

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304849
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Bridge Resource Managements roll i hanterandet av en krissituation - En simulator- och intervjubaserad studie om Bridge Resource Management och användandet av checklistan
Authors: Berggren, Joel
Stenman, Erik
Abstract: Inom sjöfarten förekommer ett flertal kritiska moment och situationer vilka kan ge upphov till förödande konsekvenser om de inte hanteras på ett korrekt sätt. Det är därför av vikt att aktivt arbeta för att värna om säkerheten ombord. Bridge Resource Management (BRM) är en utbildningskurs där blivande bryggbefäl undervisas med alla tillgängliga resurser i hur fartyg framförs på ett korrekt och säkert sätt. Checklistan används inom BRM som ett instrument utformat för att minska förekomsten av misstag och öka säkerheten. Inom luftfarten återfinns motsvarigheten Crew Resource Management (CRM), vilken fyller samma funktion som sjöfartens BRM. Skillnaden mellan utbildningarna är att CRM genomförs med årlig uppföljningsutbildning tillsammans med checklistan, där BRM endast ges som grundutbildning. Studien syftar till att undersöka om det finns behov av uppföljningsutbildning av BRM och om det således finns delar av CRM som är överförbara till BRM. Syftet är även att undersöka checklistans roll i hanterandet av en kritisk situation. Studien är kvalitativ och de metoder som används är semistrukturerad intervju, enkät och observation av praktisk simulatorworkshop utförd på Chalmers. I studien deltar endast personer med svensk nationalitet. I resultatet framkommer att studiens deltagare ser positivt på att införa en uppföljningsutbildning av BRM samt en fartygsspecifik utbildning vilket i dagsläget inte är standard inom sjöfarten. Det visade sig även att deltagarna använde checklistan på olika sätt vid en kritisk situation beroende på den aktuella situationen och hur mycket tid som finns tillgänglig.
Keywords: Bridge Resource Management;Checklista;Crew Resource Management;Mänsklig faktor
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304849
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.