Hur ser en ideal kosthållning ut ombord för vaktgående? - En fallstudie om vaktgående sjömans möjlighet till att inta måltider enligt rekommendationer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304853
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur ser en ideal kosthållning ut ombord för vaktgående? - En fallstudie om vaktgående sjömans möjlighet till att inta måltider enligt rekommendationer
Authors: Olsson, Oskar
Ottingius, Joakim
Abstract: Inom sjöfartsbranschen är skiftarbete vanligt förekommande, de anställda arbetar därtill efter annan skiftgång än vad brukligen görs iland. Skiftarbete påverkar hela vardagen, inte minst kosthållningen. Författarna anser att det finns lite forskning gjort på ämnet. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en god kosthållning är förenligt med skiftarbete till sjöss samt hur studenterna på sjökaptensprogrammet äter i förhållande till rekommenderade kostva-norna. Vidare undersöktes hälsoriskerna kopplade till intag av mat under nattvakten. Datain-samling vad gäller rekommendationer och hälsorisker gjordes via olika digitala databaser. Därefter hölls semistrukturerade intervjuer för att för att ta reda på hur kosthållningen ser ut hos sjökaptensstudenter i år fyra. I resultatet åskådliggörs att studenternas kosthållning skiljer sig markant på individnivå, majoriteten följer inte befintliga rekommendationer gällande intag av mat kopplat till skiftarbete. Detta arbete har skrivits på Chalmers tekniska högskola i Göte-borg. Studien är avgränsad till studenter på sjökaptensprogrammet i fjärde året och till fartyg med svensk flagg.
Keywords: Sjöfart;Kost;Skiftarbete;Sjömän;Rekommendationer;Studenter
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304853
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.